Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie
Login
Hasło
 
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czernichowie

Informacje - Przedszkole

Informacje bieżące

 • PILNE!!!

  Informuję, iż jeden z nauczycieli otrzymał pozytywny wynik na obecność koronawirusa. Z uwagi na to, że nauczyciel pracował w reżimie sanitarnym wszystkie grupy przedszkolne zostają objęte nadzorem epidemiologicznym. Nadzór obowiązuje od 17. 10 - 22. 10. W związku z powyższym należy wprowadzić następujące działania prewencyjne:

  1. zachowanie dystansu społecznego ( rezygnacja z zajęć pozalekcyjnych, izolacja osób starszych, pozostanie w domu, ograniczenie kontaktów rodzinnych)
  2. kontrolowanie stanu zdrowia (mierzenie temperatury 2 razy dziennie).

  W razie wystąpienia niepokojących objawów prosimy o pilny kontakt.

 • Drodzy Rodzice👫
  W związku z informacją, iż od soboty Żywiec podlega czerwonej strefie obostrzeń w Polsce proszę o dodatkową ostrożność i rozwagę przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola (staramy się ograniczyć do minimum przebywanie w strefach wspólnych przedszkola - głównie szatnia na dole w przedszkolu). Dzieci są samodzielne i bardzo proszę o doprowadzanie dzieci tylko do drzwi i odbieranie ich wyłącznie w przedsionku przedszkola.
  Wprowadza się również ponowne obostrzenie dotyczące pomiaru temperatury każdego dnia.
  Za wyrozumiałość i dostosowanie się do obostrzeń
  DZIĘKUJEMY
 • PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19 WŚRÓD DZIECI RODZICÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

   

  Procedura bezpieczeństawa

 • KOMUNIKAT

  Wszystkie dzieci biorące udział w rekrutacji na dyżur wakacyjny od 1 sierpnia 2020 w Publicznym Przedszkolu w Czernichowie zostały przyjęte.

 • Załącznik Nr 1

  do Zarządzenia Nr 3 z dnia 14 lutego 2020r.

  Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernichowie

   

   

  Regulamin dyżuru wakacyjnego

  Publicznym Przedszkolu w Czernichowie

   

   

   

  § 1.

  Publiczne Przedszkole z siedzibą w Czernichowie pełni dyżur zgodnie z arkuszem organizacyjnym pracy od 1 do 31 sierpnia 2020r.

   

   

  § 2.

  1. Z dyżuru mogą korzystać dzieci, które uczęszczały do przedszkoli na terenie Gminy Czernichów w roku szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny.

  2. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od 1 września danego roku.

   

  § 3.

  1. Na dyżur w przedszkolu w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci uczęszczające w danym roku szkolnym do Publicznego Przedszkola w Czernichowie.

  2. W miarę posiadanych miejsc na dyżur przyjmowane są dzieci z innych przedszkoli na terenie Gminy Czernichów.

  3. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać dzieci, których oboje rodziców pracuje w tym czasie.

  4. W uzasadnionych sytuacjach losowych o przyjęciu do przedszkola dziecka, którego rodzice nie pracują może zadecydować Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernichowie.

   

  § 4.

  Zgłoszenie na dyżur wakacyjny:

  • od 3 czerwca do 9 czerwca 2020r. dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Czernichowie oraz dla dzieci z pozostałych przedszkoli z terenu Gminy Czernichów.

   

  §5.

   

  W celu przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny rodzice są zobowiązani:

  1. dostarczyć kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola, do którego chcą zgłosić dziecko na dyżur wakacyjny;

  2. odebrać informację o wysokości opłaty i dokonać wpłaty za korzystanie z usług przedszkola w pierwszym dniu trwania dyżuru wakacyjnego prowadzonego w Publicznym Przedszkolu w Czernichowie,

  3. w przypadku nieobecności dziecka, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

  4. przestrzeganie zasad ustalonych w przedszkolu, szczególnie dotyczących przyprowadzania i odbierania dzieci w terminie.

   

  § 6.

  Niedokonanie terminowej wpłaty za pobyt dziecka na dyżurze wakacyjnym skutkuje skreśleniem dziecka z dyżuru wakacyjnego.

   

  § 7.

  Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, w czasie dyżuru wakacyjnego nauczyciele mają prawo prosić osoby odbierające dzieci o okazanie dokumentu tożsamości.

   

  § 8.

  W roku szkolnym 2019/2020 przedszkole funkcjonuje zgodnie z określony reżimem sanitarnym. Szczegółowe procedury znajdują się na stronie internetowej przedszkola.

   

  §9.

  Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zadeklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu na dyżurze wakacyjnym oraz obowiązujących procedur.

   

  § 10.

  O przyjęciu na dyżur wakacyjny decyduje kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem wytycznych MEN.

   

  § 11.

  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Statucie Publicznego Przedszkola w Czernichowie oraz innych regulaminach placówki.

   

   

   

   

  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernichowie Jolanta Raczek

 • Czernichów, dnia 2 czerwca 2020r.

  Ogłoszenie

  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernichowie informuje,

  że w dniach od 3 do 9 czerwca 2020r. odbędzie się rekrutacja na dyżur

  wakacyjny dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Czernichowie oraz z innych

  placówek z terenu Gminy Czernichów.

  Rodzice zobowiązani są dostarczyć kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola,

  do którego chcą zgłosić dziecko na dyżur wakacyjny.

  Od 1 do 31 lipca 2020r. dyżur pełni:

  - Publiczne Przedszkole w Międzybrodziu Bialskim.

  Od 1do 31 sierpnia 2020r. dyżur pełnią:

  - Publiczne Przedszkole w Czernichowie

  • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Międzybrodziu Bialskim

  Zgodnie z procedurami rodzice składają dla każdego przedszkola oddzielną

  kartę zgaszenia.

  Przedszkole funkcjonuje w określonym reżimie sanitarnym dlatego ilość miejsc

  jest ograniczona, a pierwszeństwo mają dzieci obojga rodziców pracujących,

  realizujący zadanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

  i zwalczaniem COVID-19. Szczegółowe procedury znajdują się na stronie

  internetowej przedszkola.

  Zainteresowani rodzice przesyłają wypełnione karty na pocztę e-mail szkoły.

   

  Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty przedszkoli:

  Publiczne Przedszkole w Międzybrodziu Bialskim – tel. /33/ 866 18 37

  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czernichowie – tel. /33/ 866 12 12

  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki w Międzybrodziu Bialskim – tel. /33/ 866 18 44 • UWAGA DYŻUR WAKACYJNY

  UWAGA RODZICE!

  Prowadzimy rekrutację na dyżur wakacyjny 2020.

  W celu przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć kartę zgłoszenia w tym przedszkolu, w którym rodzic chce, żeby jego dziecko uczęszczało na dyżur w następujących terminach:

  • od dnia 3 - 9  czerwca 2020r., jeżeli dziecko uczęszczało do przedszkola, gdzie prowadzony jest dyżur wakacyjny oraz gdy uczęszczało do innego przedszkola.

  ORGANIZACJA DYŻURU  będzie zgodna z obecnie obowiązującymi wytycznymi  GIS i MEN.

  W przypadku  złagodzenia obostrzeń będziemy informować Państwa na bieżąco o zmianach.

 • Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

  Kartę należy pobrać, wypenić i odesłać na adres mailowy szkoły:


  Pobierz kartę

 • PONIŻSZĄ NFORMACJE DOŁĄCZAMY DO KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY! 

   

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów oraz opiekunów prawnych

   

  Przedszkole/szkoła informuje, że jest administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czernichowie ul. Turystyczna 8, 34 – 311 Czernichów lub na adres poczty elektronicznej iod@xyz.pl. Dane osobowe kandydatów oraz ich opiekunów prawnych będą przetwarzane dla potrzeb rekrutacji. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Dane będą udostępniane przez System Informacji Oświatowej do Ministerstwa Edukacji, Kuratorium Oświaty oraz pozostałym jednostkom wskazanym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe kandydatów oraz ich opiekunów prawnych będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa. Osobom składającym wniosek przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do poprawiania swoich danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Złożenie wniosku, a w tym udostępnienie danych administratorowi nie jest obowiązkowe, przy czym odmowa podania danych osobowych uniemożliwia przyjęcie dziecka do przedszkola. Na podstawie udostępnianych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych

   

   

  Oświadczenia wnioskodawcy

   

  Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.1

   

   

   

   

   

   

   

   

  ……………………………………                                                         ……………………………………………

             Data                                                                     Czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica kandydata

   

   

   

  1 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

   

   

 • NUMERY ALARMOWE:

  LP.

  NAZWA JEDNOSTKI

   

  NR TELEFONU

  NFZ


  800 190 590

  PSSE ŻYWIEC

  605 538 283 33 861 21 37;  33 866 67 72

  GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CZERNICHOWIE

  33 866 1865

  OGÓLNOPOLSKI NUMER ALARMOWY

  112 • Wyniki konkursu "Portret Jana Pawła II"


  Dziękujemy bardzo wszystkim dzieciom za piękne prace plastyczne, za ich zaangażowanie i wspaniałe wykonanie. Jesteśmy z Was bardzo dumni!

  Wyniki konkursu:

  I miejsce      - Kamila Pszczółka

  II miejsce     - Karol Gębuś

  III miejsce    - Eryk Pawełek

  Wyróżnienie   - Milena Pszczółka, Michał Białek i Nikodem Bogdanik 

   

  Serdecznie GRATULUJEMY!!!

  Nagrody i dyplomy będą do odebrania w przedszkolu po 25 maja, po uzgodnieniu dogodnego terminu z rodzicami dzieci.

  Zdjęcia prac zwycięskich i wyróżnionych można obejrzeć w GALERII PRAC DOMOWEGO PRZEDSZKOLAKA

   

   

 • Szanowni Rodzice!

  W związku z planowanym przywróceniem działalności naszej placówki  od dnia 25.05.2020 przygotowujemy się do bezpiecznego zorganizowania pobytu dzieci w przedszkolu w czasie pandemii Covid- 19.

  Już w chwili obecnej informujemy, że wystąpią ograniczenia w przyjmowaniu dzieci do przedszkola zgodnie  z dostosowaniem do zmniejszonej liczebności grup .

  Zgodnie z  wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia i 4 maja 2020 r.  dla przedszkoli, w naszej placówce  będzie mogło przebywać maksymalnie 26 dzieci.

  W  pierwszej kolejności z opieki będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice zajmują się przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 i  nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

  Zgodnie z tym pierwszeństwo będą miały  dzieci:

  • pracowników systemu ochrony zdrowia,

  • służb mundurowych,

  • pracowników handlu

  • pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Opierając się na Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. i 4 maja 2020r. dla przedszkoli, przedstawiamy Państwu Procedurę organizującą bezpieczne funkcjonowanie Przedszkola w Międzybrodziu Bialskim w czasie pandemii Covid – 19.

  Organizacja pracy przedszkola w odniesieniu do dzieci i rodziców

  1. Przedszkole działa w trybie reżimu sanitarnego.

  2. Podczas ponownego otwarcia przedszkole będzie realizowało tylko czynności opiekuńcze.

  3. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola maja dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  4. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną lub inną: katar, kaszel, temperatura, wysypka, biegunka, wymioty, alergie wziewne , pokarmowe i inne.

  5. Nie można przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

  6. Czas pracy przedszkola ulegnie zmianie. Ze względu na niemożliwość pobytu dzieci w grupach łączonych i czas pracy nauczycieli każda grupa będzie funkcjonować w swoich godzinach. I grupa od 700 do 1600 ; II grupa od 800 do 1500; III grupa od 800 do 1300

  1. Liczbę oddziałów, a tym samym liczbę dzieci mogących uczęszczać do przedszkola określi dyrektor po zapoznaniu się z ilością nauczycieli mogących podjąć pracę.

  2. Liczbę dzieci w oddziale określa się zgodnie z minimalną przestrzenią do wypoczynku, zabawy i zajęć przypadającą na jedno dziecko, która wynosi 4 m2

  3. Dzieci przez cały dzień pobytu przebywają w jednej wyznaczonej i stałej sali zajęć.

  4. Wyjścia na teren przedszkolnego placu zabaw w czasie pobytu dziecka w placówce będą się odbywały rotacyjnie, by dzieci z innych grup nie miały ze sobą kontaktu. Zabrania się spacerów z dziećmi poza teren placówki. Równocześnie informujemy, że w godzinach popołudniowych nie można korzystać z placu zabaw.

  5. Dzieci w swojej sali bawią się w bezpiecznej odległości, zachowując dystans.

  6. Z sali, w której przebywa grupa dzieci usunięte zostaną dywany przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować np. pluszowe zabawki, książki, puzzle, drobne klocki itp.

  7. Ilość zabawek zostanie ograniczona do minimum.

  8. Dziecko nie może przynosić do placówki żadnych przedmiotów – zabawek, jedzenia, picia itp.

  9. Dzieci z grupy I nie będą leżakowały.

  10. Dzieci w ciągu dnia otrzymają posiłki, które będą przygotowywane w kuchni szkolnej a podawane na stołówce, z zachowaniem warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do żywienia zbiorowego  i zasad epidemiologicznych.

  Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola..

  1. Dziecko do przedszkola może przyprowadzić i odebrać tylko zdrowa osoba

  2. Dziecko powinno być przyprowadzone do godz. 815 , a odebrane od godz. 1300 do godz.1500 lub 1545 w zależności od grupy, do której uczęszcza.  Między godz. 815 do 1300 przedszkole będzie zamknięte.

  3. Rodzice/opiekunowie przyprowadzając i odbierając dziecko do/z przedszkola mogą korzystać wyłącznie z wejścia głównego.

  4. Przyprowadzając /odbierając dziecko rodzice/opiekunowie korzystają z dzwonka, a następnie wchodzą pojedynczo do przedsionka przedszkola, gdzie oddają/odbierają dziecko  od pełniącej dyżur pomocy nauczyciela.

  5. W uzasadnionych przypadkach rodzic może wejść do przedszkola wyłącznie do powierzchni wspólnych – korytarz, szatnia, w tym pomieszczeniu może przebywać jednocześnie 2 rodziców zachowując dystans między sobą (min. 2 m), dystans ten należy zachować również w odniesieniu do pracowników przedszkola.

  6. Wchodząc do placówki, a nawet jej przedsionka i przebywając tam, rodzic/opiekun ma zakryty nos i usta oraz dezynfekuje dłonie.

  7. Wprowadzony zostaje bezwzględny zakaz wchodzenia do pomieszczeń dydaktycznych, gdzie przebywają dzieci.

  8. Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do placówki muszą mieć stale włączone telefony, by umożliwić pracownikom przedszkola szybki kontakt w razie potrzeby.

  9. Rodzice mogą przekazać ważne informacje o dziecku telefonicznie dyrektorowi, nauczycielce lub bezpośrednio pracownikowi dyżurującemu w przedsionku i szatni.

  10. Dziecko uczęszczające do przedszkola musi być w pełni samodzielne:

  • samodzielnie spożywać posiłki,

  • samodzielnie korzystać z toalety,

  • samodzielnie myć ręce i rozumieć potrzebę częstego mycia rąk,

  • samodzielnie ubierać się i rozbierać,

  • samodzielnie wchodzić do przedszkola i do sali,

  ponieważ pracownicy przedszkola nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu  z dzieckiem

  • nie mogą odbierać dziecka z rąk rodzica,

  • trzymać za rękę czy przytulać.

  Pracowników przedszkola obowiązuje dystans społeczny wynoszący 2 m.

  1. Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w okresie epidemii „koronawirusa” powinni:

  • zaopatrzyć dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki,

  • wyjaśnić dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych rzeczy i zabawek,

  • przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny (powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą i mydłem, nie podawać rąk na powitanie),

  • tłumaczyć dziecku konieczność zachowywania odległości między dziećmi,

  • zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

  Powyższe informacje prosimy wziąć pod uwagę decydując się na przyprowadzenie  dziecka do ponownie otwartego przedszkola

  Przypominamy jednocześnie, że przedszkole pełni funkcję opiekuńczą TYLKO dla rodziców obojga pracujących lub powracających do pracy. Nie dotyczy to rodziców, którzy nie pracują, pracują zdalnie lub korzystają ze świadczenia opiekuńczego.

  Apelujemy o podjęcie rozsądnej decyzji, bez narażenia zdrowia i bezpieczeństwa nas wszystkich.

  W przypadku zgłoszenia dziecka do przedszkola, należy wypełnić załączniki, które dostępne będą w zakładce informacje.  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernichowie Jolanta Raczek

 • ANKIETA OBOWIĄZKOWA DLA RODZICÓW, KTÓRZY CHCĄ SKORZYSTAĆ Z OPIEKI SPRAWOWANEJ PRZEZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CZERNICHOWIE OD DNIA 25.05.2020R.

  Poniższą ankietę należy pobrać (skopiować) wypełinć i odesłać na adres mailowy szkoły do 19 maja!

  Wypelniają i odsyłają anietę tylko rodzice zdeklarowani do powrotu dziecka do przedszkola od 25 maja!


  Pobierz ankietę

   

   

  Szanowni Rodzice

  W związku z przygotowaniami do powrotu Państwa dzieci do placówki, prosimy o rzetelne i sumienne wypełnienie ankiety oraz odesłanie jej na adres e-mail szkoły sp.czernichow@wp.pl do dnia 19.05.2020r.

  Dane uzyskane od Państwa posłużą nam do właściwego zorganizowania opieki nad Państwa dziećmi , zgodnie z wytycznymi MEN oraz GIS

  1. Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………...................

  2. Grupa do której dziecko uczęszcza.......................................................................................

  3. Czy oboje rodzice pracują zawodowo? (proszę zakreślić właściwą odpowiedź).

  • Tak

  • Nie

  • inne........................................................................................................................................

          4.  Czy Rodzice są pracownikami realizującymi zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

              i zwalczaniem COVID-19?: (proszę zakreślić właściwą odpowiedź).

  • Służba zdrowia

  • Służby mundurowe
  • Pracownik handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych

         5. W jakich godzinach Pani/a dziecko będzie korzystało z usług przedszkola? Proszę wpisać godziny

               pobytu dziecka od ……. do………

         6. Z ilu posiłków będzie korzystać dziecko w czasie pobytu w placówce?( proszę zakreślić właściwą

               odpowiedź).

  • Śniadanie

  • Obiad

  • Podwieczorek

         7. Czy dziecko w ciągu ostatnich 14 dni miało kontakt z osobą zakażoną lub wykazującą objawy

              zakażenia wirusem?( proszę zakreślić właściwą odpowiedź).

  • Tak

  • Nie

        8. Czy Pan/Pani w ciągu ostatnich 14 dni miał/a kontakt z osoba zakażoną lub wykazującą objawy

             zakażenia wirusem lub przebywał/a na kwarantannie?( proszę zakreślić właściwą odpowiedź).

  • Tak

  • Nie

        9. Czy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych? ( proszę

             zakreślić właściwą odpowiedź).

  • Tak

  • Nie

  W przypadku zaznaczenia „tak” w pyt. 7, 8, 9 nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

  Oświadczam, że dane podane przeze mnie w ankiecie są zgodne ze stanem faktycznym, a w przypadku zmian, o których mowa w ankiecie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia dyrektora placówki.  Czytelny podpis rodzica /opiekunów prawnych

  ...........................................................................................................................................  Dziękujemy

 • INFORMACJA

  Decyzją organu prowadzącego przedszkole jest nieczynne do 24 maja.

 • LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZERNICHOWIE ROK SZKOLNY 2020 /2021:

   

  Dzieci urodzone w roku 2013:

  1. Bubała Maria

   

  Dzieci urodzone w roku 2014:

  1. Białek Michał

  2. Duś Radosław

  3. Gebuś Karol

  4. Grabska Jagoda

  5. Jaźwińska Maria

  6. Kliś Piotr

  7. Kowalczyk Marta

  8. Madej Dominika

  9. Okrzesik Tadeusz

  10. Pawełek Eryk

  11. Pszczółka Amelia

  12. Stwora Oliwia

  13. Szewczyk Anna

  14. Szymański Patryk

  15. Wojtanek Natalia

  16. Wyrzykowski Marcin

   

  Dzieci urodzone w roku 2015:

  1. Bogdanik Nikodem

  2. Buratowski Nikodem

  3. Drewniak Emil

  4. Gburzyński Szymon

  5. Gibas Martyna

  6. Hankus Filip

  7. Koczyba Olivier

  8. Łukaszek Karol

  9. Majda Piotr

  10. Nawojowski Mieszko

  11. Pszczółka Milena

  12. Rodak Franciszek

  13. Szymański Karol

  14. Wojtanek Kamil

   

  Dzieci urodzone w roku 2016:

  1. Barczak Arlena

  2. Boczek Wiktor

  3. Jakubas Franciszek

  4. Kliś Alicja

  5. Kos Natalia

  6. Matlas Patryk

  7. Sadlik Mikołaj

  8. Solska Aniela

  9. Stasica Damian

  10. Stwora Monika

  11. Targosz Emilia

  12. Wyrzykowska Lena

   

  Dzieci urodzone w roku 2017:

  1. Dudek Leonard

  2. Bigos Julia

  3. Bednarz Nikodem

  4. Cembala Tymoteusz

  5. Cyrek Franciszek

  6. Gąsiorek Maksymilian

  7. Godzieszka Rita

  8. Juraszek Tobiasz

  9. Kachel Szymon

  10. Kliś Bartłomiej

  11. Kliś Joanna

  12. Łukaszek Lena

  13. Przewodowska Melania

  14. Rodak Natalia

  15. Szczyrk Lena

  16. Stwora Jakub

  17. Szymoński Jan

  18. Zoń Milena

   

  LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZERNICHOWIE ROK SZKOLNY 2020/2021:

   

  Dzieci urodzone w roku 2016:

  1. Mendroch Hanna

  2. Zięba Szymon  Dzieci urodzone w roku 2017:

  1. Bąk Karina

  2. Borgosz Julia

  3. Droździk Weronika

  4. Droździk Hanna

  5. Lichtańska Nadia

  6. Pudełko Emilia

   

  Dzieci urodzone w roku 2018:

  1. Bogdanik Marcela

  2. Byrdziak Wiktor

  3. Furtak Szymon

  4. Wawak Jakub

  5. Zemczak Bartłomiej • Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 • Drodzy Rodzice,

  zachęcamy do rozwiązywania zadań oraz do odwiedzenia strony, gdzie znajdziecie Państwo dodatkowe zabawy matematyczne dla dzieci.

  1. https://szaloneliczby.pl/przedszkole/
  2. http://www.cwiczenia-logopedyczne.pl/
  3. https://eduzabawy.com/karty_pracy/
  4. https://childdevelop.pl/worksheets/8337/
  5. https://eduzabawy.com/generatory/
  6. https://www.maluchwdomu.pl
  7. https://www.eprzedszkolaki.pl
  8. https://mojedziecikreatywnie.pl
  9. https://kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com
  10. https://moi-mili.pl/
  11. https://www.wierszedladzieci.pl/
  12. https://dzieciakiwdomu.pl/2016/01/jak-kreatywnie-wykorzystac-plastikowe-nakretki-w-pracy-i-zabawie-z-dziecmi.html?fbclid=IwAR1rNFSCq4FMAAmF3War3jvM-25kfwkr1CDmKLT9b467yTNXFpkZtOfgA8o
  13. https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/
  14. https://materialeducativoparadocente.blogspot.com/2019/05/grafimania-n1-actividades-con-grafismo.html
  15. https://eduzabawy.com/karty_pracy/szlaczki2/
  16. https://swierszczyk.pl/
  17. https://materialeducativoparadocente.blogspot.com/2019/05/grafimania-n2-actividades-con-grafismo.html
  18. https://www.youtube.com/watch?v=BbNLPO4DKYc&t=1s
  19. https://www.mamawdomu.pl/
  20. https://www.facebook.com/przedszkolnepomyslyPP/videos/2603826856497398/
  21. https://www.facebook.com/przedszkolnepomyslyPP/videos/336173360674481/
  22. https://www.facebook.com/przedszkolnepomyslyPP/videos/244999903304124/
  23. https://tuptuptup.org.pl/falszywe-wyniki/?fbclid=IwAR2oi_PKD99fgitJdL3O4aFlpuUW-AppNQUCqLsuDR8s4oJFIkDT6jPdO4c
  24. https://dzieciakiwdomu.pl/2016/01/jak-kreatywnie-wykorzystac-plastikowe-nakretki-w-pracy-i-zabawie-z-dziecmi.html?fbclid=IwAR1rNFSCq4FMAAmF3War3jvM-25kfwkr1CDmKLT9b467yTNXFpkZtOfgA8o
  25. https://panimonia.pl/2020/03/26/figury-zadania-i-zabawy-dla-przedszkolakow/
 •  

  Nożyczki, gazety ➡️ wycinamy obrazki w kwadraty i tniemy je na pół. Tym sposobem tworzymy własną grę, coś na kształt memory. Rozkładamy wycięte elementy na stole a zadaniem dziecka jest dopasowanie odpowiednich obrazków w pary.

  Chusteczki higieniczne ➡️Będzie to ćwiczenie oddechowe. Waszym zadaniem jest dmuchanie na chusteczki w taki sposób by utworzyły powietrzny taniec.

  Kartka i kredki ➡️Na kartce trzeba narysować dużo małych kolorowych kropeczek (Google Grafika ma wiele gotowych). Zadaniem dziecka jest połączenie kropek tego samego koloru. Ćwiczymy motorykę małą i spostrzegawczość.

  Szczotka do włosów, owoc, skarpetka ➡️Waszym zadaniem jest stworzenie opowiadania z udziałem tych przedmiotów. Im ciekawsze pomysły, tym więcej śmiechu. Mogą powstać niesamowite historie!

  Powodzenia! 🎈

 • Zabawmy się w kodowanie

   

  Znalezione obrazy dla zapytania: myslace dziecko

 • Zachęcamy do wspólnej zabawy z dziećmi #zostańwdomu!

  Oto kilka przydatnych i praktycznych linków:


  1.  https://www.mamawdomu.pl/2020/03/zabawy-w-domu.html…
  2. https://materialeducativoparadocente.blogspot.com/
  3. https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/
  4. https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2019/03/wiosenne-plataninki-literowe.html?m=1
  5. https://eduzabawy.com/karty_pracy/
  6. http://pomyslowesmyki.blogspot.com/2020/03/hiacynty-z-rolek-zrob-to-sam.html
  7. http://pomyslowesmyki.blogspot.com/2019/02/dinozaury-do-malowania-palcami-lub.html
  8. http://pomyslowesmyki.blogspot.com/2018/05/bukiety-dla-mamy-na-trzy-sposoby.html
  9. https://szaloneliczby.pl/przedszkole/?fbclid=IwAR0ckn470OoX0ha9EiWKjsCXLPI6DPi0npNOGoP0OskzlcHCRtsfB3zm3OI
  10. https://www.facebook.com/pg/podrozeneli/videos/?ref=page_internal
  11. https://podrecznikarnia.pl/nauczyciel/edukacja-domowa.html
  12. https://przedszkouczek.pl/
  13. https://www.rysunkowomi.pl/instagram-2/
  14. http://bystredziecko.pl/szlaczki-dla-dzieci/
  15. http://www.fundacjanitka.pl/2020/03/18/pomysly-na-zajecia-z-dziecmi-gra-w-rysowanie-cz-2/
  16. https://www.facebook.com/459923024352965/posts/1107346682943926/
  17. https://www.dropbox.com/transfer/AAAAAGsi0EQkyi3-3KZPHYKRcjFj3P07H0mIMd5JhyBglmSG0mzGZy4
  18. https://eduzabawy.com/generatory/generator-kart-pracy-grafy-matematyczne/
  19. https://eduzabawy.com/karty_pracy/kodowanie/
  20. https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/marzec/wiosna-marzec/karty-pracyw/
  21. https://panimonia.pl/2020/03/19/edu-paka-przedszkolaka-100-stron-zadan/
  22. https://www.youtube.com/watch?v=LUCtGfVyKC4
  23. http://www.specjalni.pl/2020/03/gry-planszowe-do-wydrukowania.html#more
  24. https://www.dropbox.com/transfer/AAAAAGsi0EQkyi3-3KZPHYKRcjFj3P07H0mIMd5JhyBglmSG0mzGZy4
  25. https://panimonia.pl/2016/08/02/plansze-do-zapoznania-z-literami-pisanymi-pobierz-wydrukuj-udostepnij/
 • A może jakiś eksperyment???

  Znalezione obrazy dla zapytania: eksperyment

 • 90294674_877572449359667_4556167278294466560_o

  90559149_877572089359703_4954257471859326976_o

  90623240_877572102693035_3012618846008770560_o

  90294674_877572069359705_2530239519827951616_o

   

 • 89924992_877572302693015_1618809934487486464_o

  89926135_877572212693024_295907363905339392_o

  89937768_877572356026343_8834594002402541568_o

  89939187_877572366026342_8443252924741582848_o

 • UWAGA! REKRUTACJA 2020!

  Informacja dla rodziców kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Publicznego Przedszkola w Czernichowie.

  W związku z ograniczoną działalnością placówek oświatowych, zwracamy się  z prośbą do rodziców,  których dzieci biorą udział w rekrutacji 2020, aby  po telefonicznym uzyskaniu, w dniu 17 marca, informacji o zakwalifikowaniu się dziecka do przedszkola przesłali na adres naszej poczty sp.czernichow@wp.pl do dnia 24 marca, maila z potwierdzeniem woli przyjęcia dziecka.

 •  Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czernichowie ul. Turystyczna 8, 34 - 311 Czernichów, dalej ADO.
  2. ADO przetwarza Pani/Pana adres E-mail wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
  3. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to, że otrzymaliśmy adres konta   e-mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego do kontaktu z Panią/ Panem.
  4. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba, że będzie to wynikać z przepisu prawa.
  5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  6. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej bazie do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie. 
 • SPOSOBY OGRANICZENIA RYZYKA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM:


  Ulotka Ministerstwa Zdrowia


  Plakat Narodowego Istytutu Zdrowia Publicznego

 • Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej

   

  W związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na grypę apelujemy do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola i szkoły.

 • Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać  bezpośrednio w  Przedszkolu w Czernichowie.

 • HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

  Termin składania pisemnych deklaracji w zakresie kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021- od dnia 3 lutego do dnia 14 lutego 2020 r.  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
  1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym  

  od 17.02.2020

  do 06.03.2020

     

  Od 04.05.2020

  do 22.05.2020

  2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 poz.996 ze zmianami)  

  do

  13.03.2020

   

  do

  29.05.2020

  3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17.03.2020 04.06.2020
  4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia  

   

  do 24.03.2020

   

   

  10.06.2020

  5

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych        

  do 27.03.2020

   

  16.06.2020

 •  

  ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU:

   

  RYTMIKA                     CZWARTEK           11.50 - 12.35

  J. ANGIELSKI              ŚRODA                13.00 - 13.30

   

   

  Znalezione obrazy dla zapytania: TANIEC DZIECI


 • ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W RAMACH ART.42 KN – STATUTOWE - SPOŁECZNE

  ROK SZKOLNY 2019/2020

  PRZEDSZKOLE W CZERNICHOWIE

   

   

   

   

  Rodzaj zajęć

  Prowadzący

  Dzień tygodnia

  Godzina

  Uczestnicy

  Kółko komputerowe

  Katarzyna Habdas

  Czwartek

  13 - 14

  5 i 6 latki

  Kółko wolkalno - instrumentalne

  Paulina Sokołowska

  Środa

  13 -14

  5 i 6 latki

  Kółko matematyczno - badawcze

  Jadwiga Cieślik

  Cecylia Barcik

  Piątek 

  Wtorek 

  13 – 14

  13  - 14

  6 latki

  6 latki

   

 • INFORMACJA

  OD WRZEŚNIA 2019 ROKU PRZEDSZKOLE CZYNNE W GODZINACH:   7.00 - 16.00!

 • INFORMACJA

  OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU luty 2020

  WYŻYWIENIE:

  20 DNI * 6,00 = 120,00 ZŁ.

   20 DNI * 4,80 = 96, 00 ZŁ.

  OPŁATA STAŁA:

  1,00 * 20 = 20,00 ZŁ.

  2,00 * 20 = 40,00 ZŁ.

  3,00 * 20 = 60,00 ZŁ. 

  4,00 * 20 = 80,00 ZŁ.

   

  MOŻLIWOŚĆ UREGULOWANIA OPŁATY W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA.


   

 • NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA:


  1. MGR CECYLIA BARCIK                    -   WYCHOWAWCA GRUPY 6 - LATKÓW
  2. MGR KATARZYNA HABDAS             -  WYCHOWAWCA GRUPY 5 - LATKÓW
  3. MGR JADWIGA CIEŚLIK                  -  WYCHOWAWCA GRUPY 3 - 4 - LATKÓW 
  4. MGR PAULINA  SOKOŁOWSKA         -  NAUCZYCIEL DOCHODZĄCY
  5. MGR KLAUDIA MATLAS                    -   NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
  6. MGR ALEKSANDRA MIESZCZAK      -   NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO
  7. MGR WIESŁAWA HOJDYSZ              -  NAUCZYCIEL RELIGII, LOGOPEDA
  8. MGR JUSTYNA LATOWSKA              - LOGOPEDA 
 • WYPRAWKA MALUSZKA

  Co każdy 3 - 4 latek powinien mieć. Szczegóły

 • Znalezione obrazy dla zapytania cała polska czyta dzieciom

Dokumenty do pobrania

Do góry