Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CZERNICHOWIE
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego i Przedszkole Publiczne

Przedszkole
Informacje ogólne

DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU👫
 
Regulamin dyżuru wakacyjnego
Publicznym Przedszkolu w Czernichowie
 
§ 1.
Publiczne Przedszkole z siedzibą w Czernichowie pełni dyżur zgodnie z arkuszem organizacyjnym pracy od 1 do 31 sierpnia 2021r.
 
§ 2.
Z dyżuru mogą korzystać dzieci, które uczęszczały do przedszkoli na terenie Gminy Czernichów w roku szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny.
Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od 1 września danego roku.
 
§ 3.
Na dyżur w przedszkolu w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci uczęszczające w danym roku szkolnym do Publicznego Przedszkola w Czernichowie.
W miarę posiadanych miejsc na dyżur przyjmowane są dzieci z innych przedszkoli na terenie Gminy Czernichów. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać dzieci, których oboje rodziców pracuje w tym czasie❗❗❗
W uzasadnionych sytuacjach losowych o przyjęciu do przedszkola dziecka, którego rodzice nie pracują może zadecydować Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernichowie.
 
§ 4.
W celu przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny rodzice są zobowiązani:
1. dostarczyć kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola, do którego chcą zgłosić dziecko na dyżur wakacyjny;
2. odebrać informację o wysokości opłaty i dokonać wpłaty za korzystanie z usług przedszkola w pierwszym dniu trwania dyżuru wakacyjnego prowadzonego w Publicznym Przedszkolu w Czernichowie,
3. w przypadku nieobecności dziecka, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi!
4. przestrzeganie zasad ustalonych w przedszkolu, szczególnie dotyczących przyprowadzania i odbierania dzieci w terminie.
KARTA NA DYŻUR WAKACYJNY DO POBRANIA W PRZEDSZKOLU!
Karty dzieci na dyżur przedszkolny w Publicznym Przedszkolu w Czernichowie należy składać w terminie 24 - 31 maja 2021 roku, natomiast karty zgłoszenia do pozostałych przedszkoli w terminie 1 - 8 czerwiec 2021r. 
 
§ 5.
Niedokonanie terminowej wpłaty za pobyt dziecka na dyżurze wakacyjnym skutkuje skreśleniem dziecka z dyżuru wakacyjnego.
 
§ 6.
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, w czasie dyżuru wakacyjnego nauczyciele mają prawo prosić osoby odbierające dzieci o okazanie dokumentu tożsamości.
 
§ 7.
W roku szkolnym 2020/2021 przedszkole funkcjonuje zgodnie z określony reżimem sanitarnym. Szczegółowe procedury znajdują się na stronie internetowej przedszkola.
 
§ 8.
Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zadeklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu na dyżurze wakacyjnym oraz obowiązujących procedur.
 
§ 9.
O przyjęciu na dyżur wakacyjny decyduje kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem wytycznych MEN.
 
§ 10.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Statucie Publicznego Przedszkola w Czernichowie oraz innych regulaminach placówki.
 
 
 
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernichowie Jolanta Raczek

Informuję,że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 15 kwietnia 2021r. od poniedziałku 19 kwietnia 2021r. przedszkole rozpoczyna pracę w trybie stacjonarnym.

Powrót dzieci do przedszkola jest możliwy jedynie w reżimie sanitarnym obowiązującym od września 2020 r.

Przypominam,że do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji lub kwarantannie.

Obowiązujące procedury uzupełniono dodatkowo o następujące obostrzenia:

W przypadku, gdy u domownika występują jakiekolwiek objawy chorobowe dzieci nie przychodzą do przedszkola i pozostają przez 3 dni w domu w celu obserwacji stanu zdrowia.

 

Jolanta Raczek

Dyrektor ZSP w Czernichowie

 


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 do 18 kwietnia br. zawieszona została praca stacjonarna przedszkola w Czernichowie.

Należy jednak zaznaczyć, że przedszkola są zobowiązane prowadzić zajęcia stacjonarnie dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o ile rodzice tych dzieci złożą wniosek o zorganizowanie tych zajęć do dyrektora przedszkola. Szczegółowy wykaz 11 rodzajów miejsc pracy rodziców uprawnionych do złożenia wniosku znajduje się w w/w rozporządzeniu.

Kto może składać wniosek o zorganizowanie zajęć dla dziecka na terenie przedszkola?

Wniosek mogą składać rodzice dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Dyrektor ma obowiązek zorganizowania zajęć dla dzieci, których rodzice wykonują wyżej wymienione zadania.

                                                                                                             Jolanta Raczek

                                                                                                              Dyrektor ZSP w Czernichowie

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZERNICHOWIE PODCZAS ZDALNEJ NAUKI

 

 

Ze względu na ograniczenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dbając o zapewnienie jak najlepszego funkcjonowania przedszkola prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia jeśli zainteresowani są Państwo opieką w przedszkolu dla dziecka podczas nauki zdalnej.

 

 

UWAGA !!!Z przedszkola korzystają tylko dzieci osób spełniających jedno z poniższych kryterium). Oboje rodziców pracujących.

 

 

Kryterium

TAK

NIE

 

Rodzice DZIECKA wykonujący pracę w następujących sektorach:

 

1. Są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

 

 

2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego

 

 

3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny

 

 

5. wykonują działania ratownicze

 

 

6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6pkt5 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i 2369)

-są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48a ustawy z dnia12marca 2004r. o pomocy społecznej

 

 

7. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart.67 i art.69 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

 

 

8. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych

 

 

9. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 

 

10. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z2020r. poz.910 i1378 oraz z2021r. poz.4), i realizują zadania na terenie tych jednostek

 

 

 

 

 

Podpis rodziców:

...............................................…

..............................................….

 


KOMUNIKAT W SPRAWIE  CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ! 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu oraz po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego w Czernichowie zarządza się zawieszenie zajęć w Publicznym Przedszkolu od 17.03 - 2.04 b.r. W okresie zawieszenia zajęć, zadania w/w grupach przedszkolnych prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

 

JOLANTA RACZEK

Dyrektor ZSP w Czernichowie RUSZA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo !

Informujemy o zbliżającym się terminie rekrutacji dzieci do przedszkoli na terenie naszej gminy  na rok szkolny 2021/2022

Czynności wstępne

 dotyczące dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola

realizowane będą   w terminie od 25 stycznia 2021 do 5 lutego 2021 r

Składanie pisemnych deklaracji w zakresie kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola – druki do pobrania w przedszkolu.

Rekrutacja właściwa

dotycząca dzieci będących kandydatami do przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

realizowana będzie w terminie od 9 lutego 2021 do 18 marca 2021r

przy czym termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

przypada na okres od 9 lutego 2021  do 2 marca 2021

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola do pobrania w przedszkolu od dnia 9 lutego 2021!


zdjęcie

Drodzy Rodzice👫
W związku z informacją, iż od soboty Żywiec podlega czerwonej strefie obostrzeń w Polsce proszę o dodatkową ostrożność i rozwagę przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola (staramy się ograniczyć do minimum przebywanie w strefach wspólnych przedszkola - głównie szatnia na dole w przedszkolu). Dzieci są samodzielne i bardzo proszę o doprowadzanie dzieci tylko do drzwi i odbieranie ich wyłącznie w przedsionku przedszkola.
Wprowadza się również ponowne obostrzenie dotyczące pomiaru temperatury każdego dnia.
Za wyrozumiałość i dostosowanie się do obostrzeń
DZIĘKUJEMY

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

KOMUNIKAT

Wszystkie dzieci biorące udział w rekrutacji na dyżur wakacyjny od 1 sierpnia 2020 w Publicznym Przedszkolu w Czernichowie zostały przyjęte.


zdjęcie

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 3 z dnia 14 lutego 2020r.

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernichowie

 

 

Regulamin dyżuru wakacyjnego

Publicznym Przedszkolu w Czernichowie

 

 

 

§ 1.

Publiczne Przedszkole z siedzibą w Czernichowie pełni dyżur zgodnie z arkuszem organizacyjnym pracy od 1 do 31 sierpnia 2020r.

 

 

§ 2.

 1. Z dyżuru mogą korzystać dzieci, które uczęszczały do przedszkoli na terenie Gminy Czernichów w roku szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny.

 2. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od 1 września danego roku.

 

§ 3.

 1. Na dyżur w przedszkolu w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci uczęszczające w danym roku szkolnym do Publicznego Przedszkola w Czernichowie.

 2. W miarę posiadanych miejsc na dyżur przyjmowane są dzieci z innych przedszkoli na terenie Gminy Czernichów.

 3. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać dzieci, których oboje rodziców pracuje w tym czasie.

 4. W uzasadnionych sytuacjach losowych o przyjęciu do przedszkola dziecka, którego rodzice nie pracują może zadecydować Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernichowie.

 

§ 4.

Zgłoszenie na dyżur wakacyjny:

 • od 3 czerwca do 9 czerwca 2020r. dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Czernichowie oraz dla dzieci z pozostałych przedszkoli z terenu Gminy Czernichów.

 

§5.

 

W celu przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny rodzice są zobowiązani:

 1. dostarczyć kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola, do którego chcą zgłosić dziecko na dyżur wakacyjny;

 2. odebrać informację o wysokości opłaty i dokonać wpłaty za korzystanie z usług przedszkola w pierwszym dniu trwania dyżuru wakacyjnego prowadzonego w Publicznym Przedszkolu w Czernichowie,

 3. w przypadku nieobecności dziecka, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

 4. przestrzeganie zasad ustalonych w przedszkolu, szczególnie dotyczących przyprowadzania i odbierania dzieci w terminie.

 

§ 6.

Niedokonanie terminowej wpłaty za pobyt dziecka na dyżurze wakacyjnym skutkuje skreśleniem dziecka z dyżuru wakacyjnego.

 

§ 7.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, w czasie dyżuru wakacyjnego nauczyciele mają prawo prosić osoby odbierające dzieci o okazanie dokumentu tożsamości.

 

§ 8.

W roku szkolnym 2019/2020 przedszkole funkcjonuje zgodnie z określony reżimem sanitarnym. Szczegółowe procedury znajdują się na stronie internetowej przedszkola.

 

§9.

Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zadeklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu na dyżurze wakacyjnym oraz obowiązujących procedur.

 

§ 10.

O przyjęciu na dyżur wakacyjny decyduje kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem wytycznych MEN.

 

§ 11.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Statucie Publicznego Przedszkola w Czernichowie oraz innych regulaminach placówki.

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernichowie Jolanta Raczek


Czernichów, dnia 2 czerwca 2020r.

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernichowie informuje,

że w dniach od 3 do 9 czerwca 2020r. odbędzie się rekrutacja na dyżur

wakacyjny dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Czernichowie oraz z innych

placówek z terenu Gminy Czernichów.

Rodzice zobowiązani są dostarczyć kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola,

do którego chcą zgłosić dziecko na dyżur wakacyjny.

Od 1 do 31 lipca 2020r. dyżur pełni:

- Publiczne Przedszkole w Międzybrodziu Bialskim.

Od 1do 31 sierpnia 2020r. dyżur pełnią:

- Publiczne Przedszkole w Czernichowie

 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Międzybrodziu Bialskim

Zgodnie z procedurami rodzice składają dla każdego przedszkola oddzielną

kartę zgaszenia.

Przedszkole funkcjonuje w określonym reżimie sanitarnym dlatego ilość miejsc

jest ograniczona, a pierwszeństwo mają dzieci obojga rodziców pracujących,

realizujący zadanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19. Szczegółowe procedury znajdują się na stronie

internetowej przedszkola.

Zainteresowani rodzice przesyłają wypełnione karty na pocztę e-mail szkoły.

 

Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty przedszkoli:

Publiczne Przedszkole w Międzybrodziu Bialskim – tel. /33/ 866 18 37

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czernichowie – tel. /33/ 866 12 12

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki w Międzybrodziu Bialskim – tel. /33/ 866 18 44
UWAGA DYŻUR WAKACYJNY

UWAGA RODZICE!

Prowadzimy rekrutację na dyżur wakacyjny 2020.

W celu przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć kartę zgłoszenia w tym przedszkolu, w którym rodzic chce, żeby jego dziecko uczęszczało na dyżur w następujących terminach:

 • od dnia 3 - 9  czerwca 2020r., jeżeli dziecko uczęszczało do przedszkola, gdzie prowadzony jest dyżur wakacyjny oraz gdy uczęszczało do innego przedszkola.

ORGANIZACJA DYŻURU  będzie zgodna z obecnie obowiązującymi wytycznymi  GIS i MEN.

W przypadku  złagodzenia obostrzeń będziemy informować Państwa na bieżąco o zmianach.


Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

Kartę należy pobrać, wypenić i odesłać na adres mailowy szkoły:


Pobierz kartę


PONIŻSZĄ NFORMACJE DOŁĄCZAMY DO KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY! 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów oraz opiekunów prawnych

 

Przedszkole/szkoła informuje, że jest administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czernichowie ul. Turystyczna 8, 34 – 311 Czernichów lub na adres poczty elektronicznej iod@xyz.pl. Dane osobowe kandydatów oraz ich opiekunów prawnych będą przetwarzane dla potrzeb rekrutacji. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Dane będą udostępniane przez System Informacji Oświatowej do Ministerstwa Edukacji, Kuratorium Oświaty oraz pozostałym jednostkom wskazanym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe kandydatów oraz ich opiekunów prawnych będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa. Osobom składającym wniosek przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do poprawiania swoich danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Złożenie wniosku, a w tym udostępnienie danych administratorowi nie jest obowiązkowe, przy czym odmowa podania danych osobowych uniemożliwia przyjęcie dziecka do przedszkola. Na podstawie udostępnianych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy

 

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.1

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………                                                         ……………………………………………

           Data                                                                     Czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica kandydata

 

 

 

1 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 


zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

NUMERY ALARMOWE:

LP.

NAZWA JEDNOSTKI

 

NR TELEFONU

NFZ


800 190 590

PSSE ŻYWIEC

605 538 283 33 861 21 37;  33 866 67 72

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CZERNICHOWIE

33 866 1865

OGÓLNOPOLSKI NUMER ALARMOWY

112
zdjęcie

Wyniki konkursu "Portret Jana Pawła II"


Dziękujemy bardzo wszystkim dzieciom za piękne prace plastyczne, za ich zaangażowanie i wspaniałe wykonanie. Jesteśmy z Was bardzo dumni!

Wyniki konkursu:

I miejsce      - Kamila Pszczółka

II miejsce     - Karol Gębuś

III miejsce    - Eryk Pawełek

Wyróżnienie   - Milena Pszczółka, Michał Białek i Nikodem Bogdanik 

 

Serdecznie GRATULUJEMY!!!

Nagrody i dyplomy będą do odebrania w przedszkolu po 25 maja, po uzgodnieniu dogodnego terminu z rodzicami dzieci.

Zdjęcia prac zwycięskich i wyróżnionych można obejrzeć w GALERII PRAC DOMOWEGO PRZEDSZKOLAKA

 

 


zdjęcie

Szanowni Rodzice!

W związku z planowanym przywróceniem działalności naszej placówki  od dnia 25.05.2020 przygotowujemy się do bezpiecznego zorganizowania pobytu dzieci w przedszkolu w czasie pandemii Covid- 19.

Już w chwili obecnej informujemy, że wystąpią ograniczenia w przyjmowaniu dzieci do przedszkola zgodnie  z dostosowaniem do zmniejszonej liczebności grup .

Zgodnie z  wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia i 4 maja 2020 r.  dla przedszkoli, w naszej placówce  będzie mogło przebywać maksymalnie 26 dzieci.

W  pierwszej kolejności z opieki będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice zajmują się przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 i  nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Zgodnie z tym pierwszeństwo będą miały  dzieci:

 • pracowników systemu ochrony zdrowia,

 • służb mundurowych,

 • pracowników handlu

 • pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Opierając się na Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. i 4 maja 2020r. dla przedszkoli, przedstawiamy Państwu Procedurę organizującą bezpieczne funkcjonowanie Przedszkola w Międzybrodziu Bialskim w czasie pandemii Covid – 19.

Organizacja pracy przedszkola w odniesieniu do dzieci i rodziców

 1. Przedszkole działa w trybie reżimu sanitarnego.

 2. Podczas ponownego otwarcia przedszkole będzie realizowało tylko czynności opiekuńcze.

 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola maja dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 4. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną lub inną: katar, kaszel, temperatura, wysypka, biegunka, wymioty, alergie wziewne , pokarmowe i inne.

 5. Nie można przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 6. Czas pracy przedszkola ulegnie zmianie. Ze względu na niemożliwość pobytu dzieci w grupach łączonych i czas pracy nauczycieli każda grupa będzie funkcjonować w swoich godzinach. I grupa od 700 do 1600 ; II grupa od 800 do 1500; III grupa od 800 do 1300

 1. Liczbę oddziałów, a tym samym liczbę dzieci mogących uczęszczać do przedszkola określi dyrektor po zapoznaniu się z ilością nauczycieli mogących podjąć pracę.

 2. Liczbę dzieci w oddziale określa się zgodnie z minimalną przestrzenią do wypoczynku, zabawy i zajęć przypadającą na jedno dziecko, która wynosi 4 m2

 3. Dzieci przez cały dzień pobytu przebywają w jednej wyznaczonej i stałej sali zajęć.

 4. Wyjścia na teren przedszkolnego placu zabaw w czasie pobytu dziecka w placówce będą się odbywały rotacyjnie, by dzieci z innych grup nie miały ze sobą kontaktu. Zabrania się spacerów z dziećmi poza teren placówki. Równocześnie informujemy, że w godzinach popołudniowych nie można korzystać z placu zabaw.

 5. Dzieci w swojej sali bawią się w bezpiecznej odległości, zachowując dystans.

 6. Z sali, w której przebywa grupa dzieci usunięte zostaną dywany przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować np. pluszowe zabawki, książki, puzzle, drobne klocki itp.

 7. Ilość zabawek zostanie ograniczona do minimum.

 8. Dziecko nie może przynosić do placówki żadnych przedmiotów – zabawek, jedzenia, picia itp.

 9. Dzieci z grupy I nie będą leżakowały.

 10. Dzieci w ciągu dnia otrzymają posiłki, które będą przygotowywane w kuchni szkolnej a podawane na stołówce, z zachowaniem warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do żywienia zbiorowego  i zasad epidemiologicznych.

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola..

 1. Dziecko do przedszkola może przyprowadzić i odebrać tylko zdrowa osoba

 2. Dziecko powinno być przyprowadzone do godz. 815 , a odebrane od godz. 1300 do godz.1500 lub 1545 w zależności od grupy, do której uczęszcza.  Między godz. 815 do 1300 przedszkole będzie zamknięte.

 3. Rodzice/opiekunowie przyprowadzając i odbierając dziecko do/z przedszkola mogą korzystać wyłącznie z wejścia głównego.

 4. Przyprowadzając /odbierając dziecko rodzice/opiekunowie korzystają z dzwonka, a następnie wchodzą pojedynczo do przedsionka przedszkola, gdzie oddają/odbierają dziecko  od pełniącej dyżur pomocy nauczyciela.

 5. W uzasadnionych przypadkach rodzic może wejść do przedszkola wyłącznie do powierzchni wspólnych – korytarz, szatnia, w tym pomieszczeniu może przebywać jednocześnie 2 rodziców zachowując dystans między sobą (min. 2 m), dystans ten należy zachować również w odniesieniu do pracowników przedszkola.

 6. Wchodząc do placówki, a nawet jej przedsionka i przebywając tam, rodzic/opiekun ma zakryty nos i usta oraz dezynfekuje dłonie.

 7. Wprowadzony zostaje bezwzględny zakaz wchodzenia do pomieszczeń dydaktycznych, gdzie przebywają dzieci.

 8. Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do placówki muszą mieć stale włączone telefony, by umożliwić pracownikom przedszkola szybki kontakt w razie potrzeby.

 9. Rodzice mogą przekazać ważne informacje o dziecku telefonicznie dyrektorowi, nauczycielce lub bezpośrednio pracownikowi dyżurującemu w przedsionku i szatni.

 10. Dziecko uczęszczające do przedszkola musi być w pełni samodzielne:

 • samodzielnie spożywać posiłki,

 • samodzielnie korzystać z toalety,

 • samodzielnie myć ręce i rozumieć potrzebę częstego mycia rąk,

 • samodzielnie ubierać się i rozbierać,

 • samodzielnie wchodzić do przedszkola i do sali,

ponieważ pracownicy przedszkola nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu  z dzieckiem

 • nie mogą odbierać dziecka z rąk rodzica,

 • trzymać za rękę czy przytulać.

Pracowników przedszkola obowiązuje dystans społeczny wynoszący 2 m.

 1. Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w okresie epidemii „koronawirusa” powinni:

 • zaopatrzyć dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki,

 • wyjaśnić dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych rzeczy i zabawek,

 • przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny (powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą i mydłem, nie podawać rąk na powitanie),

 • tłumaczyć dziecku konieczność zachowywania odległości między dziećmi,

 • zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Powyższe informacje prosimy wziąć pod uwagę decydując się na przyprowadzenie  dziecka do ponownie otwartego przedszkola

Przypominamy jednocześnie, że przedszkole pełni funkcję opiekuńczą TYLKO dla rodziców obojga pracujących lub powracających do pracy. Nie dotyczy to rodziców, którzy nie pracują, pracują zdalnie lub korzystają ze świadczenia opiekuńczego.

Apelujemy o podjęcie rozsądnej decyzji, bez narażenia zdrowia i bezpieczeństwa nas wszystkich.

W przypadku zgłoszenia dziecka do przedszkola, należy wypełnić załączniki, które dostępne będą w zakładce informacje.Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernichowie Jolanta Raczek


zdjęcie

zdjęcie

ANKIETA OBOWIĄZKOWA DLA RODZICÓW, KTÓRZY CHCĄ SKORZYSTAĆ Z OPIEKI SPRAWOWANEJ PRZEZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CZERNICHOWIE OD DNIA 25.05.2020R.

Poniższą ankietę należy pobrać (skopiować) wypełinć i odesłać na adres mailowy szkoły do 19 maja!

Wypelniają i odsyłają anietę tylko rodzice zdeklarowani do powrotu dziecka do przedszkola od 25 maja!


Pobierz ankietę

 

 

Szanowni Rodzice

W związku z przygotowaniami do powrotu Państwa dzieci do placówki, prosimy o rzetelne i sumienne wypełnienie ankiety oraz odesłanie jej na adres e-mail szkoły sp.czernichow@wp.pl do dnia 19.05.2020r.

Dane uzyskane od Państwa posłużą nam do właściwego zorganizowania opieki nad Państwa dziećmi , zgodnie z wytycznymi MEN oraz GIS

 1. Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………...................

 2. Grupa do której dziecko uczęszcza.......................................................................................

 3. Czy oboje rodzice pracują zawodowo? (proszę zakreślić właściwą odpowiedź).

 • Tak

 • Nie

 • inne........................................................................................................................................

        4.  Czy Rodzice są pracownikami realizującymi zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

            i zwalczaniem COVID-19?: (proszę zakreślić właściwą odpowiedź).

 • Służba zdrowia

 • Służby mundurowe
 • Pracownik handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych

       5. W jakich godzinach Pani/a dziecko będzie korzystało z usług przedszkola? Proszę wpisać godziny

             pobytu dziecka od ……. do………

       6. Z ilu posiłków będzie korzystać dziecko w czasie pobytu w placówce?( proszę zakreślić właściwą

             odpowiedź).

 • Śniadanie

 • Obiad

 • Podwieczorek

       7. Czy dziecko w ciągu ostatnich 14 dni miało kontakt z osobą zakażoną lub wykazującą objawy

            zakażenia wirusem?( proszę zakreślić właściwą odpowiedź).

 • Tak

 • Nie

      8. Czy Pan/Pani w ciągu ostatnich 14 dni miał/a kontakt z osoba zakażoną lub wykazującą objawy

           zakażenia wirusem lub przebywał/a na kwarantannie?( proszę zakreślić właściwą odpowiedź).

 • Tak

 • Nie

      9. Czy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych? ( proszę

           zakreślić właściwą odpowiedź).

 • Tak

 • Nie

W przypadku zaznaczenia „tak” w pyt. 7, 8, 9 nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

Oświadczam, że dane podane przeze mnie w ankiecie są zgodne ze stanem faktycznym, a w przypadku zmian, o których mowa w ankiecie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia dyrektora placówki.Czytelny podpis rodzica /opiekunów prawnych

...........................................................................................................................................Dziękujemy


zdjęcie

zdjęcie

INFORMACJA

Decyzją organu prowadzącego przedszkole jest nieczynne do 24 maja.


zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZERNICHOWIE ROK SZKOLNY 2020 /2021:

 

Dzieci urodzone w roku 2013:

1. Bubała Maria

 

Dzieci urodzone w roku 2014:

1. Białek Michał

2. Duś Radosław

3. Gebuś Karol

4. Grabska Jagoda

5. Jaźwińska Maria

6. Kliś Piotr

7. Kowalczyk Marta

8. Madej Dominika

9. Okrzesik Tadeusz

10. Pawełek Eryk

11. Pszczółka Amelia

12. Stwora Oliwia

13. Szewczyk Anna

14. Szymański Patryk

15. Wojtanek Natalia

16. Wyrzykowski Marcin

 

Dzieci urodzone w roku 2015:

1. Bogdanik Nikodem

2. Buratowski Nikodem

3. Drewniak Emil

4. Gburzyński Szymon

5. Gibas Martyna

6. Hankus Filip

7. Koczyba Olivier

8. Łukaszek Karol

9. Majda Piotr

10. Nawojowski Mieszko

11. Pszczółka Milena

12. Rodak Franciszek

13. Szymański Karol

14. Wojtanek Kamil

 

Dzieci urodzone w roku 2016:

1. Barczak Arlena

2. Boczek Wiktor

3. Jakubas Franciszek

4. Kliś Alicja

5. Kos Natalia

6. Matlas Patryk

7. Sadlik Mikołaj

8. Solska Aniela

9. Stasica Damian

10. Stwora Monika

11. Targosz Emilia

12. Wyrzykowska Lena

 

Dzieci urodzone w roku 2017:

1. Dudek Leonard

2. Bigos Julia

3. Bednarz Nikodem

4. Cembala Tymoteusz

5. Cyrek Franciszek

6. Gąsiorek Maksymilian

7. Godzieszka Rita

8. Juraszek Tobiasz

9. Kachel Szymon

10. Kliś Bartłomiej

11. Kliś Joanna

12. Łukaszek Lena

13. Przewodowska Melania

14. Rodak Natalia

15. Szczyrk Lena

16. Stwora Jakub

17. Szymoński Jan

18. Zoń Milena

 

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZERNICHOWIE ROK SZKOLNY 2020/2021:

 

Dzieci urodzone w roku 2016:

1. Mendroch Hanna

2. Zięba SzymonDzieci urodzone w roku 2017:

1. Bąk Karina

2. Borgosz Julia

3. Droździk Weronika

4. Droździk Hanna

5. Lichtańska Nadia

6. Pudełko Emilia

 

Dzieci urodzone w roku 2018:

1. Bogdanik Marcela

2. Byrdziak Wiktor

3. Furtak Szymon

4. Wawak Jakub

5. Zemczak Bartłomiej
zdjęcie

Brak dostępnego opisu zdjęcia.


zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

Drodzy Rodzice,

zachęcamy do rozwiązywania zadań oraz do odwiedzenia strony, gdzie znajdziecie Państwo dodatkowe zabawy matematyczne dla dzieci.

 1. https://szaloneliczby.pl/przedszkole/
 2. http://www.cwiczenia-logopedyczne.pl/
 3. https://eduzabawy.com/karty_pracy/
 4. https://childdevelop.pl/worksheets/8337/
 5. https://eduzabawy.com/generatory/
 6. https://www.maluchwdomu.pl
 7. https://www.eprzedszkolaki.pl
 8. https://mojedziecikreatywnie.pl
 9. https://kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com
 10. https://moi-mili.pl/
 11. https://www.wierszedladzieci.pl/
 12. https://dzieciakiwdomu.pl/2016/01/jak-kreatywnie-wykorzystac-plastikowe-nakretki-w-pracy-i-zabawie-z-dziecmi.html?fbclid=IwAR1rNFSCq4FMAAmF3War3jvM-25kfwkr1CDmKLT9b467yTNXFpkZtOfgA8o
 13. https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/
 14. https://materialeducativoparadocente.blogspot.com/2019/05/grafimania-n1-actividades-con-grafismo.html
 15. https://eduzabawy.com/karty_pracy/szlaczki2/
 16. https://swierszczyk.pl/
 17. https://materialeducativoparadocente.blogspot.com/2019/05/grafimania-n2-actividades-con-grafismo.html
 18. https://www.youtube.com/watch?v=BbNLPO4DKYc&t=1s
 19. https://www.mamawdomu.pl/
 20. https://www.facebook.com/przedszkolnepomyslyPP/videos/2603826856497398/
 21. https://www.facebook.com/przedszkolnepomyslyPP/videos/336173360674481/
 22. https://www.facebook.com/przedszkolnepomyslyPP/videos/244999903304124/
 23. https://tuptuptup.org.pl/falszywe-wyniki/?fbclid=IwAR2oi_PKD99fgitJdL3O4aFlpuUW-AppNQUCqLsuDR8s4oJFIkDT6jPdO4c
 24. https://dzieciakiwdomu.pl/2016/01/jak-kreatywnie-wykorzystac-plastikowe-nakretki-w-pracy-i-zabawie-z-dziecmi.html?fbclid=IwAR1rNFSCq4FMAAmF3War3jvM-25kfwkr1CDmKLT9b467yTNXFpkZtOfgA8o
 25. https://panimonia.pl/2020/03/26/figury-zadania-i-zabawy-dla-przedszkolakow/

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

 

Nożyczki, gazety ➡️ wycinamy obrazki w kwadraty i tniemy je na pół. Tym sposobem tworzymy własną grę, coś na kształt memory. Rozkładamy wycięte elementy na stole a zadaniem dziecka jest dopasowanie odpowiednich obrazków w pary.

Chusteczki higieniczne ➡️Będzie to ćwiczenie oddechowe. Waszym zadaniem jest dmuchanie na chusteczki w taki sposób by utworzyły powietrzny taniec.

Kartka i kredki ➡️Na kartce trzeba narysować dużo małych kolorowych kropeczek (Google Grafika ma wiele gotowych). Zadaniem dziecka jest połączenie kropek tego samego koloru. Ćwiczymy motorykę małą i spostrzegawczość.

Szczotka do włosów, owoc, skarpetka ➡️Waszym zadaniem jest stworzenie opowiadania z udziałem tych przedmiotów. Im ciekawsze pomysły, tym więcej śmiechu. Mogą powstać niesamowite historie!

Powodzenia! 🎈


Zabawmy się w kodowanie

 

Znalezione obrazy dla zapytania: myslace dziecko


zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

Zachęcamy do wspólnej zabawy z dziećmi #zostańwdomu!

Oto kilka przydatnych i praktycznych linków:


 1.  https://www.mamawdomu.pl/2020/03/zabawy-w-domu.html…
 2. https://materialeducativoparadocente.blogspot.com/
 3. https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/
 4. https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2019/03/wiosenne-plataninki-literowe.html?m=1
 5. https://eduzabawy.com/karty_pracy/
 6. http://pomyslowesmyki.blogspot.com/2020/03/hiacynty-z-rolek-zrob-to-sam.html
 7. http://pomyslowesmyki.blogspot.com/2019/02/dinozaury-do-malowania-palcami-lub.html
 8. http://pomyslowesmyki.blogspot.com/2018/05/bukiety-dla-mamy-na-trzy-sposoby.html
 9. https://szaloneliczby.pl/przedszkole/?fbclid=IwAR0ckn470OoX0ha9EiWKjsCXLPI6DPi0npNOGoP0OskzlcHCRtsfB3zm3OI
 10. https://www.facebook.com/pg/podrozeneli/videos/?ref=page_internal
 11. https://podrecznikarnia.pl/nauczyciel/edukacja-domowa.html
 12. https://przedszkouczek.pl/
 13. https://www.rysunkowomi.pl/instagram-2/
 14. http://bystredziecko.pl/szlaczki-dla-dzieci/
 15. http://www.fundacjanitka.pl/2020/03/18/pomysly-na-zajecia-z-dziecmi-gra-w-rysowanie-cz-2/
 16. https://www.facebook.com/459923024352965/posts/1107346682943926/
 17. https://www.dropbox.com/transfer/AAAAAGsi0EQkyi3-3KZPHYKRcjFj3P07H0mIMd5JhyBglmSG0mzGZy4
 18. https://eduzabawy.com/generatory/generator-kart-pracy-grafy-matematyczne/
 19. https://eduzabawy.com/karty_pracy/kodowanie/
 20. https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/marzec/wiosna-marzec/karty-pracyw/
 21. https://panimonia.pl/2020/03/19/edu-paka-przedszkolaka-100-stron-zadan/
 22. https://www.youtube.com/watch?v=LUCtGfVyKC4
 23. http://www.specjalni.pl/2020/03/gry-planszowe-do-wydrukowania.html#more
 24. https://www.dropbox.com/transfer/AAAAAGsi0EQkyi3-3KZPHYKRcjFj3P07H0mIMd5JhyBglmSG0mzGZy4
 25. https://panimonia.pl/2016/08/02/plansze-do-zapoznania-z-literami-pisanymi-pobierz-wydrukuj-udostepnij/

A może jakiś eksperyment???

Znalezione obrazy dla zapytania: eksperyment


zdjęcie

90294674_877572449359667_4556167278294466560_o

90559149_877572089359703_4954257471859326976_o

90623240_877572102693035_3012618846008770560_o

90294674_877572069359705_2530239519827951616_o

 


89924992_877572302693015_1618809934487486464_o

89926135_877572212693024_295907363905339392_o

89937768_877572356026343_8834594002402541568_o

89939187_877572366026342_8443252924741582848_o


UWAGA! REKRUTACJA 2020!

Informacja dla rodziców kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Publicznego Przedszkola w Czernichowie.

W związku z ograniczoną działalnością placówek oświatowych, zwracamy się  z prośbą do rodziców,  których dzieci biorą udział w rekrutacji 2020, aby  po telefonicznym uzyskaniu, w dniu 17 marca, informacji o zakwalifikowaniu się dziecka do przedszkola przesłali na adres naszej poczty sp.czernichow@wp.pl do dnia 24 marca, maila z potwierdzeniem woli przyjęcia dziecka.


 Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czernichowie ul. Turystyczna 8, 34 - 311 Czernichów, dalej ADO.
 2. ADO przetwarza Pani/Pana adres E-mail wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
 3. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to, że otrzymaliśmy adres konta   e-mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego do kontaktu z Panią/ Panem.
 4. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba, że będzie to wynikać z przepisu prawa.
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej bazie do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie. 

zdjęcie

zdjęcie

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej

 

W związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na grypę apelujemy do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola i szkoły.


zdjęcie

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać  bezpośrednio w  Przedszkolu w Czernichowie.


HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Termin składania pisemnych deklaracji w zakresie kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021- od dnia 3 lutego do dnia 14 lutego 2020 r.Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym  

od 17.02.2020

do 06.03.2020

   

Od 04.05.2020

do 22.05.2020

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 poz.996 ze zmianami)  

do

13.03.2020

 

do

29.05.2020

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17.03.2020 04.06.2020
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia  

 

do 24.03.2020

 

 

10.06.2020

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych        

do 27.03.2020

 

16.06.2020


zdjęcie

 

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU:

 

RYTMIKA                     CZWARTEK           11.50 - 12.35

J. ANGIELSKI              ŚRODA                13.00 - 13.30

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania: TANIEC DZIECIZAJĘCIA ORGANIZOWANE W RAMACH ART.42 KN – STATUTOWE - SPOŁECZNE

ROK SZKOLNY 2019/2020

PRZEDSZKOLE W CZERNICHOWIE

 

 

 

 

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Dzień tygodnia

Godzina

Uczestnicy

Kółko komputerowe

Katarzyna Habdas

Czwartek

13 - 14

5 i 6 latki

Kółko wolkalno - instrumentalne

Paulina Sokołowska

Środa

13 -14

5 i 6 latki

Kółko matematyczno - badawcze

Jadwiga Cieślik

Cecylia Barcik

Piątek 

Wtorek 

13 – 14

13  - 14

6 latki

6 latki

 


INFORMACJA

OD WRZEŚNIA 2019 ROKU PRZEDSZKOLE CZYNNE W GODZINACH:   7.00 - 16.00!


INFORMACJA

OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU luty 2020

WYŻYWIENIE:

20 DNI * 6,00 = 120,00 ZŁ.

 20 DNI * 4,80 = 96, 00 ZŁ.

OPŁATA STAŁA:

1,00 * 20 = 20,00 ZŁ.

2,00 * 20 = 40,00 ZŁ.

3,00 * 20 = 60,00 ZŁ. 

4,00 * 20 = 80,00 ZŁ.

 

MOŻLIWOŚĆ UREGULOWANIA OPŁATY W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA.


 


NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA:


 1. MGR CECYLIA BARCIK                    -   WYCHOWAWCA GRUPY 6 - LATKÓW
 2. MGR KATARZYNA HABDAS             -  WYCHOWAWCA GRUPY 5 - LATKÓW
 3. MGR JADWIGA CIEŚLIK                  -  WYCHOWAWCA GRUPY 3 - 4 - LATKÓW 
 4. MGR PAULINA  SOKOŁOWSKA         -  NAUCZYCIEL DOCHODZĄCY
 5. MGR KLAUDIA MATLAS                    -   NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
 6. MGR ALEKSANDRA MIESZCZAK      -   NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 7. MGR WIESŁAWA HOJDYSZ              -  NAUCZYCIEL RELIGII, LOGOPEDA
 8. MGR JUSTYNA LATOWSKA              - LOGOPEDA 

WYPRAWKA MALUSZKA

Co każdy 3 - 4 latek powinien mieć. SzczegółyZnalezione obrazy dla zapytania cała polska czyta dzieciomPrzewiń w górę