Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CZERNICHOWIE
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego i Przedszkole Publiczne
symbole narodowe symbole EU

Dla Rodziców
Problem wszawicy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

Folder informacyjny poświęcony tematyce wszawicy, przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH:

 

Problem wszawicy w placówkach oświatowo - wychowawczych

   W związku z docierającymi do Państwowego Powiatoweg Inspektora Sanitarnego w Żywcu informacjo o występowaniu wszawicy w niektórych szkołach i przedszkolach na terenie powiatu żywieckiego, przypominam o konieczności podejmowania działań zmierzających do eliminowania problemu wszawicy w placówkach nauczania i wychowania.
    Należy pamiętać, że zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z póź. zm.) "dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub w placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek".

    W związku z powyższym, zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, w ramach działań profilaktycznych placówki nauczania i wychowania:

  • powinny przekazywać wszystkim rodzicom informacje o konieczności systematycznego sprawdzania czystości skóry głowy i włosów u dzieci;
  • w przypadku stwierdzenia wystąpienia wszawicy u dziecka należy poinformować rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych;
  • w przypadku podejrzenia o występowaniu wszawicy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, pielęgniarka szkolna może przeprowadzić kontrolę czystości wśród uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ich profilaktyczną opieką zdrowotną;
  • pielęgniarka ma obowiązek poinformować dyrekcję placówki o skali zjawiska, natomiast rodzicom przekazuje informacje o stanie czystości włosów i skóry głowy ich dzieci i zaleca przeprowadzenie koniecznych zabiegów higienicznych;
  • w miarę potrzeby dyrekcja może zorganizować działania edukacyjne dotyczące w/w problematyki, skierowane do dzieci, rodziców i opiekunów;
  • w przypadku występowania trudności w rozwiązywaniu problemu, np. w rodzinach o niskim statusie socjo-ekonomicznym, należy podjąć współpracę z władzami samorządowymi (opieką społeczną), w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązywaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników.

Przedstawione powyżej stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy jest dostępne na stronie www.gis.gov.pl Departament Promocji Zdrowia, Biostatyki i Analiz, w zakładce: Higiena Dzieci i Młodzieży (materiały do pobrania).

   Przesyłając powyższe informacje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu prosi o przekazanie ich dyrektorom wszystkich podległych placówek, celem zapoznania się i wykorzystania przy rozwiązywaniu przedmiotowego problemu.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu
Przewiń w górę