Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CZERNICHOWIE
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego i Przedszkole Publiczne
symbole narodowe symbole EU

Projekty i innowacje
Projekty UE

Logo Funduszy Europejskich

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt Poprawa Efektywności Kształcenia Ogólnego "Edukacja na Piątkę"

Gmina Czernichów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

„Edukacja na piątkę”

Od stycznia 2021r. do czerwca 2022r. w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Czernichowie wdrażany jest projekt unijny realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych 64 uczniów i uczennic uczęszczających do Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernichowie w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2022r. oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkole poprzez stworzenie w placówce objętej projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 15 nauczycieli bezpośrednio pracujących z uczniami szkoły. Efektem finalnym projektu będzie nabycie kompetencji kluczowych przez co najmniej 80% uczniów i uczennic objętych projektem.

Kto może zostać Uczestnikiem Projektu?

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV-VIII poszczególnych szkół oraz nauczyciele tych jednostek oraz dzieci z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu oferujemy:

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów:

 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki,
 • Zajęcia rozwijające z język angielskiego,
 • Zajęcia rozwijające z matematyki.

Praca metodą eksperymentu:

 • zajęcia metodą eksperymentu z matematyki,
 • zajęcia metodą eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych.

Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczno–emocjonalne.

Szkolenia dla nauczycieli.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 do 30.06.2022r.

Wartość dofinansowania projektu z UE: 251 893,25 PLN.

Całkowita wartość projektu: 296 345,00

Wkład własny: 29 634,50 PLN.

Do pobrania: REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJACA

Do dnia 20 września 2021r. odbywa się rekrutacja uzupełniająca do zajęć dodatkowych:

 • „Rozwijanie kompetencji kluczowych – zajęcia rozwijające z matematyki”,
 • „Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu z przyrody”,
 • „Praca uczniem z SPE – zajęcia rozwijające umiejętności  społeczno - emocjonalne ”,
 • „Praca z uczniem z SPE – logopedia”,

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Edukacja na piątkę” realizowanego w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowani winni złożyć deklarację uczestnictwa na załączonych formularzach:

   plakat 

Przewiń w górę