Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CZERNICHOWIE
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego i Przedszkole Publiczne
symbole narodowe symbole EU

Szkoła
Historia szkoły

„Szkoła jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości, siewcą przyszłości”

Historia szkolnictwa Tresnej i Czernichowa

Historia szkolnictwa Tresnej i Czernichowa sięga początków XX wieku. Na podstawie materiałów źródłowych Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział Żywiec „Lista uczniów Szkoły Ludowej w Tresnej” można stwierdzić, że pierwsze zapisy do szkoły miały miejsce we wrześniu 1910 roku i objęły chłopców i dziewczęta z roczników 1848-1898. Nauka odbywała się w prywatnych domach u Marcina i Tomasza Droździków, u Sypty, Gąsiorka oraz Tomasza Klisia. Pierwszą nauczycielką Szkoły Ludowej w Tresnej była Helena Sokołowska mianowana 4 lutego 1910 roku przez Cesarsko- Królewską Radę Szkolną Okręgową w Żywcu.

Nauczyciel Jan Prochot w 1923 roku.
Nauczyciel Jan Prochot
w 1923 roku.

Od 1912 roku rozpoczęto nauczanie w domu Droździków dla dzieci z Czernichowa. Naukę przerwano w 1916 roku z powodu działań I wojny światowej. Wznowiono ją w 1922 roku z inicjatywy Jana Prochota, wybitnego pedagoga, założyciela i budowniczego naszej szkoły. W 1923 roku wspomniany Jan Prochot, absolwent Szkoły Ludowej w Tresnej i Seminarium Nauczycielskiego w Białej wrócił do Tresnej- rodzinnej miejscowości, by zorganizować szkołę dla Tresnej i Czernichowa. Najpierw prowadził nauczanie w prywatnych domach, ale cały czas planował budowę prawdziwej szkoły. Plany te zostały zrealizowane i w 1929 roku stanął budynek szkoły w stanie surowym. Tego samego roku obowiązki nauczyciela objęła Pani Michalina Prochot. W następnym roku wykończono parter i nauka rozpoczęła się w nowym budynku.

Szkoła w latach 30-tych.
Szkoła w latach 30-tych.

Na mocy Orzeczenia Kuratorium Krakowskiego z dnia 26 kwietnia 1930 roku połączono szkoły w Czernichowie i Tresnej w jedną Czteroklasową Publiczną Szkołę Powszechną w Czernichowie. Stanowisko kierownika placówki objął Jan Prochot. W tym samym roku szkole nadano imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, na co zgodę osobiście wyraził sam Marszałek. W 1935 roku zakończono prace wykończeniowe i powstał nowoczesny budynek, który w tym czasie nie miał sobie równego w Beskidzie Żywieckim. Przestronna szkoła stała się także ośrodkiem życia kulturalnego obu wiosek. Ważnym wydarzeniem było przemianowanie placówki z dniem 15 listopada 1937 roku na Publiczną Szkołę Podstawową II stopnia.

Pomyślny dla szkoły okres został przerwany 1 września 1939 roku wybuchem II wojny światowej. Do 1942 roku nauka odbywała się w budynku. Niestety Niemcy zajęli szkołę i polskie dzieci nie mogły się w niej uczyć. Wtedy kierownik Jan Prochot podjął decyzję o kontynuowaniu nauki w prywatnych domach.

Podczas wojny budynek szkoły został poważnie zniszczony. Dzięki niezłomnej postawie kierownika Jana Prochota i mieszkańców udało się przeprowadzić remont i szkoła jako jedna z pierwszych w powiecie rozpoczęła nauczanie.

W latach 1956-1957 dobudowano trzy sale lekcyjne, a w 1960 szkoła została zelektryfikowana. 31 sierpnia 1964 roku Jan Prochot ustąpił ze stanowiska kierownika szkoły. W roku 1964/65 funkcję tę objęła Katarzyna Stwora a następnie Stanisław Barabasz. Jan Prochot jako nauczyciel nadal angażował się w rozwój i upiększanie szkoły oraz jej terenu.

Szkoła po rozbudowie w latach 1956 - 1957
Szkoła po rozbudowie w latach 1956 - 1957.

1 września 1965 stanowisko kierownika szkoły objął Czesław Dybczak. Wtedy też weszła w życie reforma szkolna, która kończyła siedmioletni cykl nauczania, a wprowadziła ośmioletnią szkołę podstawową. Połowa lat siedemdziesiątych to początek wdrażania nowego systemu szkolnego, który zakładał upowszechnienie wychowania przedszkolnego oraz dziesięcioletniej średniej szkoły ogólnokształcącej, na bazie zbiorczych szkół gminnych, czyli tzw. „Dziesięciolatek”. W 1975 roku szkoła w Czernichowie uzyskała status Zbiorczej Szkoły Gminnej, a w roku szkolnym 1977/78 po raz pierwszy w szkole zorganizowano oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich, czyli tzw. ”Zerówki”. Ówczesny Gminny Dyrektor Szkół Czesław Dybczak podjął działania w kierunku rozbudowy szkoły. Budynek uzyskał 11 sal lekcyjnych, wśród których znalazły się nowoczesne klasopracownie z radiofonizacją, a także zaplecze socjalne z kuchnią, łazienki, sanitariaty na wszystkich kondygnacjach. Sytuacja gospodarcza kraju i kryzys lat osiemdziesiątych spowodował, że reforma szkolna nie została w pełni wdrożona w życie.

W 1984 roku stanowisko dyrektora objął mgr Jan Stwora. W czasie jego sześcioletniej kadencji dokończono rozbudowę i odnowiono elewację budynku szkolnego.

Kolejnym dyrektorem placówki została w 1991 mgr Anna Potocka. Wtedy to wybudowano studnię głębinową, wyposażono blok kuchenny i utworzono pierwszą w gminie pracownię komputerową, gdzie prowadzono zajęcia z informatyki. Dzięki działalności Komitetu Rodzicielskiego i staraniom Dyrektor szkoły zostały zakupione grunty przy szkole z myślą o budowie sali gimnastycznej i kompleksu boisk sportowych. Rok 1999 to czas kolejnych reform szkolnictwa, w wyniku których w Czernichowie została utworzona sześcioletnia szkoła podstawowa, a uczniowie kontynuowali naukę w Gimnazjum w Międzybrodziu Żywieckim. Na przypadające w 2000 roku 90-lecie szkolnictwa w Tresnej i Czernichowie z inicjatywy Dyrektor Anny Potockiej ufundowano sztandar szkoły i przywrócono imię Józefa Piłsudskiego. Sztandar ufundowało Państwo Halina i Sylwester Krakowińscy.

Szkoła w latach 90-tych.
Szkoła w latach 90-tych.

1 września 2001 roku dyrektorem szkoły została mgr Maria Harat. Od początku kadencji konsekwentnie realizowała plany unowocześniania i upiększania budynku i jego otoczenia. Wymiana stolarki okiennej, wykonanie łazienek, gruntowne malowanie wnętrza sprawiło, że szkoła stała się przyjazna uczniom. Kolejnym osiągnięciem było dobudowanie drugiego piętra z pięcioma salami lekcyjnymi, wyposażonymi w nowe meble. Dzięki zdobytym przez dyrektor Marię Harat funduszom utworzono nowoczesną salę językową i wymieniono sprzęt komputerowy. Ponadto do budynku szkoły przeniesiono Gminną Bibliotekę Publiczną i rozpoczęto prace adaptacyjne parteru na przedszkole.

W 2006 roku dyrektorem placówki została mgr Jolanta Raczek. Na początku kadencji udało się dokończyć prace remontowe, przenieść Publiczne Przedszkole w Czernichowie do budynku szkoły i utworzyć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie. Mgr Jolanta Raczek podjęła szereg działań, które wzbogaciły bazę pomocy dydaktyczno-wychowawczych placówki i zmieniły jej otoczenie.

Nastąpiła wtedy zmiana wewnętrznego wizerunku szkoły poprzez wymianę betonowych posadzek w ciągach komunikacyjnych szkoły wraz z montażem stolarki drzwiowej. Ponadto Dyrektor zadbała o wyposażenie pracowni komputerowej w nowoczesny sprzęt komputerowy i zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej. Kolejne zrealizowane zadania to: zagospodarowanie terenu przedszkolnego, powstanie placu zabaw, modernizacja szkolnej i przedszkolnej szatni poprzez montaż wielofunkcyjnych, indywidualnych szafek odzieżowych, doposażenie zmywalni i kuchni szkolnej w ergonomiczny sprzęt kuchenny. 

Hala sportowa
Widok hali sportowej.

Działalności szkoły od lat towarzyszyło marzenie o budowie sali gimnastycznej. Zadanie to podjęła Dyrektor zespołu. Dzięki przychylności ówczesnego wójta Gminy Czernichów Adama Kosa i Rady Gminy sfinansowano projekt hali sportowej przy szkole i uzyskano środki unijne. W przedsięwzięcie to zaangażował się również Proboszcz parafii w Czernichowie Władysław Kubasiak. Budowę imponującego obiektu sportowego zakończono w 2009 roku. Na 100-lecie szkolnictwa Tresnej i Czernichowa uczniowie i mieszkańcy otrzymali prezent w postaci pięknej hali sportowej.


Następne lata kadencji Dyrektor Jolanty Raczek to szereg nowych inwestycji: przeprowadzenie i modernizacja kotłowni szkolnej poprzez instalację nowoczesnych, energooszczędnych kotłów grzewczych, odwiert niezależnej studni głębinowej, przebudowa napowietrznej linii energetycznej, gazowej i telefonicznej znajdującej się na terenie przeznaczonym na boisko szkolne, odwodnienie terenu przyszkolnego, utworzenie trzeciego oddziału przedszkolnego i powstanie Gabinetu Profilaktyki Zdrowotnej.

Szkoła obecnie.
Szkoła obecnie.

W ramach wzmocnienia potencjału edukacyjnego szkoły nastąpiło dalsze doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt multimedialny „Aktywna tablica”.  Utworzono nowe klasopracownie: Zielona Pracownia, matematyczno- fizyczna, mobilna pracownia komputerowa oraz gabinet logopedyczny, kącik terapii społeczno - emocjonalnej w świetlicy szkolnej.

 Z okazji 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości podjęto zadania i uzyskano certyfikat „Szkoła dla Niepodległej”.

Dokonując rewitalizacji terenu szkolnego i przedszkolnego utworzono: „Bajeczny Plac Zabaw”, Ekologiczne Miejsce Uprawy, Szkolną Strefę Relaksu.  

Powyższe sukcesy Dyrektor szkoły Jolanty Raczek potwierdzają, że szkoła nadal będzie piękniała, będzie wyposażana w nowoczesne pomoce naukowe, a priorytetowe zadanie, jakim jest budowa boiska szkolnego, w najbliższej przyszłości zostanie zrealizowane.

Przewiń w górę