Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CZERNICHOWIE
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego i Przedszkole Publiczne
symbole narodowe symbole EU

Prawa i obowiązki ucznia

1. Uczeń ma prawo do:

 1. zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach wprowadzających;
 2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;
 4. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;
 5. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
 6. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, zgodnych ze szkolnym systemem oceniania;
 7. powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, z wyprzedzeniem;
 8. rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 9. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii;
 10. uzyskania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przypadku trudności w nauce;
 11. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach;
 12. korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami;
 13. korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznejoraz psychologicznej;
 14. uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły i poza nią;
 15. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządowa;
 16. prawo odwoływania się od oceny zachowania w sytuacjach i na zasadach określonych w systemie oceniania.


2. Uczeń ma obowiązek:

 1. zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;
 2. uczyć się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;
 3. regularnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne, oraz właściwie zachowywać się w czasie ich trwania, czyli zachowywać należytą uwagę, oraz zabierać głos wyłącznie wtedy gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela;
 4. systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu;
 5. punktualnie przybywać na lekcje, a w razie spóźnienia niezwłocznie stawić się na planowe zajęcia;
 6. przebywać w pomieszczeniach szkolnych wyłącznie pod opieką nauczyciela;
 7. usprawiedliwiać nieobecność u wychowawcy w terminie do tygodnia po przyjściu do szkoły, w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności sporządzonej przez rodziców, a w przypadku dłuższego zwolnienia powinno być ono wystawione przez odpowiedniego lekarza;
 8. dbać o schludny wygląd;
 9. godnie reprezentować szkołę;
 10. starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania;
 11. odnosić się z szacunkiem do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 12. dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią, oraz przestrzegać zakazu używania na terenie szkoły wulgarnych słów, zwrotów i gestów;
 13. chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,
 14. stosować się do zakazu zachowań agresywnych w stosunku do innych osób;
 15. dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych;
 16. przestrzegania prawa szkolnego określonego przez statut szkoły, zarządzenia dyrektora, uchwały Rady  Pedagogicznej i odrębne regulaminy;
 17. stosować się do poleceń nauczycieli, oraz ustaleń samorządu uczniowskiego i klasowego;
 18. bezwzględnie nie używać telefonu komórkowego w czasie pobytu w szkole. W przypadku jego użycia telefon zostaje odebrany i złożony do depozytu. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych reguluje osobne zarządzenie dyrektora.

 

Przewiń w górę