Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CZERNICHOWIE
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego i Przedszkole Publiczne
symbole narodowe symbole EU

Przedszkole
Informacje ogólne

WAŻNA INFORMACJA!!!
Od dziś (5 lutego 2024r. ) można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola dla nowych dzieci oraz dla dzieci, które będą kontynuować przedszkole. Wnioski można pobrać w placówce lub w sekretariacie albo pobrać ze strony internetowej.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W PRZEDSZKOLU DO 28.02.2024


INFORMACJA

W dniu 28 sierpnia odbędzie się spotkanie rodziców wszystkich przedszkolaków. Zebranie odbędzie się o godz. 17.00 

 

                                          Zapraszamy 😊


NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA 2023/24:

 

 1. MGR JADWIGA CIEŚLIK                    -   WYCHOWAWCA GRUPY 4 - 5 - LATKÓW
 2. MGR GABRIELA PSZCZÓŁKA           -  WYCHOWAWCA GRUPY 3 - 4 - LATKÓW
 3. MGR KATARZYNA HABDAS                -  WYCHOWAWCA GRUPY 6 - LATKÓW 
 4. MGR DOMINIKA KLIŚ            -  NAUCZYCIEL DOCHODZĄCY, LOGOPEDA
 5. MGR  ALEKSANDRA MIESZCZAK- PŁOSKONKA   -   NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 6. MGR WIESŁAWA HOJDYSZ              -  NAUCZYCIEL RELIGII
 7. MGR MAGDALENA KOS   - PEDAGOG 
 8. MGR BOGUMIŁA FECKO - PEDAGOG SPECJALNY 

REKRUTACJA

6 lutego 2023r. rusza rekrutacja do przedszkola na nowy rok szkolny 2023/2024📝

Wnioski do pobrania w sekretariacie przedszkola od poniedziałku.

  


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0


W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 –2025” Przedszkole w Czernichowie otrzymało dofinansowanie w wysokości 2500 zł, całkowity koszt programu wynosi 3125 zł.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na:

1. zakup książek ( 2500 zł)

2. realizację działań promujących czytelnictwo ( 625 zł).

logo2 prokektu

 


WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Drodzy Rodzice,

Pragniemy poinformować, iż zebrania poszczególnych grup odbędą się w dniach:

1. Grupa maluszków (3 - 4 latki) - 24 sierpnia godz.16.00

2. Grupa średniaków (4 - 5 latki) 25 sierpnia godz. 16.00

3. Grupa starszaków (6 latki) - 26 sierpnia godz. 16.00

Zebrania odbędą się w holu szkolnym w reżimie sanitarnym (zachowanie dystansu między sobą, maseczki i dezynfekcja).

 

 

 


DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU👫
 
Regulamin dyżuru wakacyjnego
Publicznym Przedszkolu w Czernichowie
 
§ 1.
Publiczne Przedszkole z siedzibą w Czernichowie pełni dyżur zgodnie z arkuszem organizacyjnym pracy od 1 do 31 sierpnia 2021r.
 
§ 2.
Z dyżuru mogą korzystać dzieci, które uczęszczały do przedszkoli na terenie Gminy Czernichów w roku szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny.
Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od 1 września danego roku.
 
§ 3.
Na dyżur w przedszkolu w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci uczęszczające w danym roku szkolnym do Publicznego Przedszkola w Czernichowie.
W miarę posiadanych miejsc na dyżur przyjmowane są dzieci z innych przedszkoli na terenie Gminy Czernichów. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać dzieci, których oboje rodziców pracuje w tym czasie❗❗❗
W uzasadnionych sytuacjach losowych o przyjęciu do przedszkola dziecka, którego rodzice nie pracują może zadecydować Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernichowie.
 
§ 4.
W celu przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny rodzice są zobowiązani:
1. dostarczyć kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola, do którego chcą zgłosić dziecko na dyżur wakacyjny;
2. odebrać informację o wysokości opłaty i dokonać wpłaty za korzystanie z usług przedszkola w pierwszym dniu trwania dyżuru wakacyjnego prowadzonego w Publicznym Przedszkolu w Czernichowie,
3. w przypadku nieobecności dziecka, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi!
4. przestrzeganie zasad ustalonych w przedszkolu, szczególnie dotyczących przyprowadzania i odbierania dzieci w terminie.
KARTA NA DYŻUR WAKACYJNY DO POBRANIA W PRZEDSZKOLU!
Karty dzieci na dyżur przedszkolny w Publicznym Przedszkolu w Czernichowie należy składać w terminie 24 - 31 maja 2021 roku, natomiast karty zgłoszenia do pozostałych przedszkoli w terminie 1 - 8 czerwiec 2021r. 
 
§ 5.
Niedokonanie terminowej wpłaty za pobyt dziecka na dyżurze wakacyjnym skutkuje skreśleniem dziecka z dyżuru wakacyjnego.
 
§ 6.
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, w czasie dyżuru wakacyjnego nauczyciele mają prawo prosić osoby odbierające dzieci o okazanie dokumentu tożsamości.
 
§ 7.
W roku szkolnym 2020/2021 przedszkole funkcjonuje zgodnie z określony reżimem sanitarnym. Szczegółowe procedury znajdują się na stronie internetowej przedszkola.
 
§ 8.
Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zadeklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu na dyżurze wakacyjnym oraz obowiązujących procedur.
 
§ 9.
O przyjęciu na dyżur wakacyjny decyduje kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem wytycznych MEN.
 
§ 10.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Statucie Publicznego Przedszkola w Czernichowie oraz innych regulaminach placówki.
 
 
 
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernichowie Jolanta Raczek

Informuję,że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 15 kwietnia 2021r. od poniedziałku 19 kwietnia 2021r. przedszkole rozpoczyna pracę w trybie stacjonarnym.

Powrót dzieci do przedszkola jest możliwy jedynie w reżimie sanitarnym obowiązującym od września 2020 r.

Przypominam,że do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji lub kwarantannie.

Obowiązujące procedury uzupełniono dodatkowo o następujące obostrzenia:

W przypadku, gdy u domownika występują jakiekolwiek objawy chorobowe dzieci nie przychodzą do przedszkola i pozostają przez 3 dni w domu w celu obserwacji stanu zdrowia.

 

Jolanta Raczek

Dyrektor ZSP w Czernichowie

 


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 do 18 kwietnia br. zawieszona została praca stacjonarna przedszkola w Czernichowie.

Należy jednak zaznaczyć, że przedszkola są zobowiązane prowadzić zajęcia stacjonarnie dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o ile rodzice tych dzieci złożą wniosek o zorganizowanie tych zajęć do dyrektora przedszkola. Szczegółowy wykaz 11 rodzajów miejsc pracy rodziców uprawnionych do złożenia wniosku znajduje się w w/w rozporządzeniu.

Kto może składać wniosek o zorganizowanie zajęć dla dziecka na terenie przedszkola?

Wniosek mogą składać rodzice dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Dyrektor ma obowiązek zorganizowania zajęć dla dzieci, których rodzice wykonują wyżej wymienione zadania.

                                                                                                             Jolanta Raczek

                                                                                                              Dyrektor ZSP w Czernichowie

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZERNICHOWIE PODCZAS ZDALNEJ NAUKI

 

 

Ze względu na ograniczenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dbając o zapewnienie jak najlepszego funkcjonowania przedszkola prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia jeśli zainteresowani są Państwo opieką w przedszkolu dla dziecka podczas nauki zdalnej.

 

 

UWAGA !!!Z przedszkola korzystają tylko dzieci osób spełniających jedno z poniższych kryterium). Oboje rodziców pracujących.

 

 

Kryterium

TAK

NIE

 

Rodzice DZIECKA wykonujący pracę w następujących sektorach:

 

1. Są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

 

 

2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego

 

 

3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny

 

 

5. wykonują działania ratownicze

 

 

6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6pkt5 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i 2369)

-są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48a ustawy z dnia12marca 2004r. o pomocy społecznej

 

 

7. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart.67 i art.69 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

 

 

8. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych

 

 

9. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 

 

10. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z2020r. poz.910 i1378 oraz z2021r. poz.4), i realizują zadania na terenie tych jednostek

 

 

 

 

 

Podpis rodziców:

...............................................…

..............................................….

 


KOMUNIKAT W SPRAWIE  CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ! 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu oraz po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego w Czernichowie zarządza się zawieszenie zajęć w Publicznym Przedszkolu od 17.03 - 2.04 b.r. W okresie zawieszenia zajęć, zadania w/w grupach przedszkolnych prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

 

JOLANTA RACZEK

Dyrektor ZSP w Czernichowie RUSZA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo !

Informujemy o zbliżającym się terminie rekrutacji dzieci do przedszkoli na terenie naszej gminy  na rok szkolny 2021/2022

Czynności wstępne

 dotyczące dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola

realizowane będą   w terminie od 25 stycznia 2021 do 5 lutego 2021 r

Składanie pisemnych deklaracji w zakresie kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola – druki do pobrania w przedszkolu.

Rekrutacja właściwa

dotycząca dzieci będących kandydatami do przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

realizowana będzie w terminie od 9 lutego 2021 do 18 marca 2021r

przy czym termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

przypada na okres od 9 lutego 2021  do 2 marca 2021

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola do pobrania w przedszkolu od dnia 9 lutego 2021!


Drodzy Rodzice👫
W związku z informacją, iż od soboty Żywiec podlega czerwonej strefie obostrzeń w Polsce proszę o dodatkową ostrożność i rozwagę przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola (staramy się ograniczyć do minimum przebywanie w strefach wspólnych przedszkola - głównie szatnia na dole w przedszkolu). Dzieci są samodzielne i bardzo proszę o doprowadzanie dzieci tylko do drzwi i odbieranie ich wyłącznie w przedsionku przedszkola.
Wprowadza się również ponowne obostrzenie dotyczące pomiaru temperatury każdego dnia.
Za wyrozumiałość i dostosowanie się do obostrzeń
DZIĘKUJEMY

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

NUMERY ALARMOWE:

LP.

NAZWA JEDNOSTKI

 

NR TELEFONU

NFZ


800 190 590

PSSE ŻYWIEC

605 538 283 33 861 21 37;  33 866 67 72

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CZERNICHOWIE

33 866 1865

OGÓLNOPOLSKI NUMER ALARMOWY

112
zdjęcie

Wyniki konkursu "Portret Jana Pawła II"


Dziękujemy bardzo wszystkim dzieciom za piękne prace plastyczne, za ich zaangażowanie i wspaniałe wykonanie. Jesteśmy z Was bardzo dumni!

Wyniki konkursu:

I miejsce      - Kamila Pszczółka

II miejsce     - Karol Gębuś

III miejsce    - Eryk Pawełek

Wyróżnienie   - Milena Pszczółka, Michał Białek i Nikodem Bogdanik 

 

Serdecznie GRATULUJEMY!!!

Nagrody i dyplomy będą do odebrania w przedszkolu po 25 maja, po uzgodnieniu dogodnego terminu z rodzicami dzieci.

Zdjęcia prac zwycięskich i wyróżnionych można obejrzeć w GALERII PRAC DOMOWEGO PRZEDSZKOLAKA

 

 


zdjęcie

zdjęcie

ANKIETA OBOWIĄZKOWA DLA RODZICÓW, KTÓRZY CHCĄ SKORZYSTAĆ Z OPIEKI SPRAWOWANEJ PRZEZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CZERNICHOWIE OD DNIA 25.05.2020R.

Poniższą ankietę należy pobrać (skopiować) wypełinć i odesłać na adres mailowy szkoły do 19 maja!

Wypelniają i odsyłają anietę tylko rodzice zdeklarowani do powrotu dziecka do przedszkola od 25 maja!


Pobierz ankietę

 

 

Szanowni Rodzice

W związku z przygotowaniami do powrotu Państwa dzieci do placówki, prosimy o rzetelne i sumienne wypełnienie ankiety oraz odesłanie jej na adres e-mail szkoły sp.czernichow@wp.pl do dnia 19.05.2020r.

Dane uzyskane od Państwa posłużą nam do właściwego zorganizowania opieki nad Państwa dziećmi , zgodnie z wytycznymi MEN oraz GIS

 1. Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………...................

 2. Grupa do której dziecko uczęszcza.......................................................................................

 3. Czy oboje rodzice pracują zawodowo? (proszę zakreślić właściwą odpowiedź).

 • Tak

 • Nie

 • inne........................................................................................................................................

        4.  Czy Rodzice są pracownikami realizującymi zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

            i zwalczaniem COVID-19?: (proszę zakreślić właściwą odpowiedź).

 • Służba zdrowia

 • Służby mundurowe
 • Pracownik handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych

       5. W jakich godzinach Pani/a dziecko będzie korzystało z usług przedszkola? Proszę wpisać godziny

             pobytu dziecka od ……. do………

       6. Z ilu posiłków będzie korzystać dziecko w czasie pobytu w placówce?( proszę zakreślić właściwą

             odpowiedź).

 • Śniadanie

 • Obiad

 • Podwieczorek

       7. Czy dziecko w ciągu ostatnich 14 dni miało kontakt z osobą zakażoną lub wykazującą objawy

            zakażenia wirusem?( proszę zakreślić właściwą odpowiedź).

 • Tak

 • Nie

      8. Czy Pan/Pani w ciągu ostatnich 14 dni miał/a kontakt z osoba zakażoną lub wykazującą objawy

           zakażenia wirusem lub przebywał/a na kwarantannie?( proszę zakreślić właściwą odpowiedź).

 • Tak

 • Nie

      9. Czy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych? ( proszę

           zakreślić właściwą odpowiedź).

 • Tak

 • Nie

W przypadku zaznaczenia „tak” w pyt. 7, 8, 9 nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

Oświadczam, że dane podane przeze mnie w ankiecie są zgodne ze stanem faktycznym, a w przypadku zmian, o których mowa w ankiecie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia dyrektora placówki.Czytelny podpis rodzica /opiekunów prawnych

...........................................................................................................................................Dziękujemy


zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

Brak dostępnego opisu zdjęcia.


zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

Drodzy Rodzice,

zachęcamy do rozwiązywania zadań oraz do odwiedzenia strony, gdzie znajdziecie Państwo dodatkowe zabawy matematyczne dla dzieci.

 1. https://szaloneliczby.pl/przedszkole/
 2. http://www.cwiczenia-logopedyczne.pl/
 3. https://eduzabawy.com/karty_pracy/
 4. https://childdevelop.pl/worksheets/8337/
 5. https://eduzabawy.com/generatory/
 6. https://www.maluchwdomu.pl
 7. https://www.eprzedszkolaki.pl
 8. https://mojedziecikreatywnie.pl
 9. https://kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com
 10. https://moi-mili.pl/
 11. https://www.wierszedladzieci.pl/
 12. https://dzieciakiwdomu.pl/2016/01/jak-kreatywnie-wykorzystac-plastikowe-nakretki-w-pracy-i-zabawie-z-dziecmi.html?fbclid=IwAR1rNFSCq4FMAAmF3War3jvM-25kfwkr1CDmKLT9b467yTNXFpkZtOfgA8o
 13. https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/
 14. https://materialeducativoparadocente.blogspot.com/2019/05/grafimania-n1-actividades-con-grafismo.html
 15. https://eduzabawy.com/karty_pracy/szlaczki2/
 16. https://swierszczyk.pl/
 17. https://materialeducativoparadocente.blogspot.com/2019/05/grafimania-n2-actividades-con-grafismo.html
 18. https://www.youtube.com/watch?v=BbNLPO4DKYc&t=1s
 19. https://www.mamawdomu.pl/
 20. https://www.facebook.com/przedszkolnepomyslyPP/videos/2603826856497398/
 21. https://www.facebook.com/przedszkolnepomyslyPP/videos/336173360674481/
 22. https://www.facebook.com/przedszkolnepomyslyPP/videos/244999903304124/
 23. https://tuptuptup.org.pl/falszywe-wyniki/?fbclid=IwAR2oi_PKD99fgitJdL3O4aFlpuUW-AppNQUCqLsuDR8s4oJFIkDT6jPdO4c
 24. https://dzieciakiwdomu.pl/2016/01/jak-kreatywnie-wykorzystac-plastikowe-nakretki-w-pracy-i-zabawie-z-dziecmi.html?fbclid=IwAR1rNFSCq4FMAAmF3War3jvM-25kfwkr1CDmKLT9b467yTNXFpkZtOfgA8o
 25. https://panimonia.pl/2020/03/26/figury-zadania-i-zabawy-dla-przedszkolakow/

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

 

Nożyczki, gazety ➡️ wycinamy obrazki w kwadraty i tniemy je na pół. Tym sposobem tworzymy własną grę, coś na kształt memory. Rozkładamy wycięte elementy na stole a zadaniem dziecka jest dopasowanie odpowiednich obrazków w pary.

Chusteczki higieniczne ➡️Będzie to ćwiczenie oddechowe. Waszym zadaniem jest dmuchanie na chusteczki w taki sposób by utworzyły powietrzny taniec.

Kartka i kredki ➡️Na kartce trzeba narysować dużo małych kolorowych kropeczek (Google Grafika ma wiele gotowych). Zadaniem dziecka jest połączenie kropek tego samego koloru. Ćwiczymy motorykę małą i spostrzegawczość.

Szczotka do włosów, owoc, skarpetka ➡️Waszym zadaniem jest stworzenie opowiadania z udziałem tych przedmiotów. Im ciekawsze pomysły, tym więcej śmiechu. Mogą powstać niesamowite historie!

Powodzenia! 🎈


zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

Zachęcamy do wspólnej zabawy z dziećmi #zostańwdomu!

Oto kilka przydatnych i praktycznych linków:


 1.  https://www.mamawdomu.pl/2020/03/zabawy-w-domu.html…
 2. https://materialeducativoparadocente.blogspot.com/
 3. https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/
 4. https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2019/03/wiosenne-plataninki-literowe.html?m=1
 5. https://eduzabawy.com/karty_pracy/
 6. http://pomyslowesmyki.blogspot.com/2020/03/hiacynty-z-rolek-zrob-to-sam.html
 7. http://pomyslowesmyki.blogspot.com/2019/02/dinozaury-do-malowania-palcami-lub.html
 8. http://pomyslowesmyki.blogspot.com/2018/05/bukiety-dla-mamy-na-trzy-sposoby.html
 9. https://szaloneliczby.pl/przedszkole/?fbclid=IwAR0ckn470OoX0ha9EiWKjsCXLPI6DPi0npNOGoP0OskzlcHCRtsfB3zm3OI
 10. https://www.facebook.com/pg/podrozeneli/videos/?ref=page_internal
 11. https://podrecznikarnia.pl/nauczyciel/edukacja-domowa.html
 12. https://przedszkouczek.pl/
 13. https://www.rysunkowomi.pl/instagram-2/
 14. http://bystredziecko.pl/szlaczki-dla-dzieci/
 15. http://www.fundacjanitka.pl/2020/03/18/pomysly-na-zajecia-z-dziecmi-gra-w-rysowanie-cz-2/
 16. https://www.facebook.com/459923024352965/posts/1107346682943926/
 17. https://www.dropbox.com/transfer/AAAAAGsi0EQkyi3-3KZPHYKRcjFj3P07H0mIMd5JhyBglmSG0mzGZy4
 18. https://eduzabawy.com/generatory/generator-kart-pracy-grafy-matematyczne/
 19. https://eduzabawy.com/karty_pracy/kodowanie/
 20. https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/marzec/wiosna-marzec/karty-pracyw/
 21. https://panimonia.pl/2020/03/19/edu-paka-przedszkolaka-100-stron-zadan/
 22. https://www.youtube.com/watch?v=LUCtGfVyKC4
 23. http://www.specjalni.pl/2020/03/gry-planszowe-do-wydrukowania.html#more
 24. https://www.dropbox.com/transfer/AAAAAGsi0EQkyi3-3KZPHYKRcjFj3P07H0mIMd5JhyBglmSG0mzGZy4
 25. https://panimonia.pl/2016/08/02/plansze-do-zapoznania-z-literami-pisanymi-pobierz-wydrukuj-udostepnij/

A może jakiś eksperyment???

Znalezione obrazy dla zapytania: eksperyment


zdjęcie

 Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czernichowie ul. Turystyczna 8, 34 - 311 Czernichów, dalej ADO.
 2. ADO przetwarza Pani/Pana adres E-mail wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
 3. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to, że otrzymaliśmy adres konta   e-mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego do kontaktu z Panią/ Panem.
 4. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba, że będzie to wynikać z przepisu prawa.
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej bazie do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie. 

zdjęcie

zdjęcie

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej

 

W związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na grypę apelujemy do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola i szkoły.


zdjęcie

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać  bezpośrednio w  Przedszkolu w Czernichowie.


INFORMACJA

OD WRZEŚNIA 2019 ROKU PRZEDSZKOLE CZYNNE W GODZINACH:   7.00 - 16.00!


zdjęcie

WYPRAWKA MALUSZKA

Co każdy 3 - 4 latek powinien mieć. Szczegóły


Znalezione obrazy dla zapytania cała polska czyta dzieciom


Przewiń w górę