Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CZERNICHOWIE
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego i Przedszkole Publiczne
symbole narodowe symbole EU

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernichowie.


Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czernichowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernichowie.

Data publikacji strony internetowej: 2008.10.26

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.01.29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Znajdujące się na stronie zdjęcia nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne. Napisy są uzupełniane sukcesywnie. Mapa placówek medycznych nie jest dostępna.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.01.29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Jolanta Raczek, e-mail: sp.czernichow@wp.pl. Kontaktować można się także telefonicznie dzwoniąc na numer 33 866 12 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespół Szkolno - Przedszkolnego z siedzibą w Czernichowie przy ul. Turystycznej 8, posiada jedno wejście od strony ulicy Turystycznej umożliwiające osobom z niepełnosprawnością dostęp do sekretariatu szkoły. Pozostała część budynku nie jest dostępna architektonicznie dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku znajdują się schody, które nie posiadają szyn. Budynek nie posiada także wind, platform, pętli indukcyjnych czy pochylni, a także informacji głosowych. Przed budynkiem dostępny jest parking, jednak nie posiada on wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W zespole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Przewiń w górę